کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : McGraw-hill Book Company:
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍اس‍ک‍ال‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ه‍ای‌ اک‍س‍ی‍د ف‍ل‍زی‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‌
اون‍گ‌، دوی‍ت‍ت‌ ج‍ی‌
، ک‍ول‍ی‍ن‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍وزف‌،hpesoJ mailliW ,snilloC.
 
ناشر:
McGraw-Hill book Company :
McGraw-hill Book Company:
McGraw-hill book company :
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
%hcaorppa yduts esac a :gnimmargorp lacsap etaidemretnI
، کولینز، ویلیام جوزف ،hpesoJ mailliW ,snilloC. ؛  New York McGraw-hill book company :   ، 7891 , , 6631.=
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ک۹‍ف‍لا ۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
%ygolonhcet SOM nredoM
اونگ ، دویتت جی %.اونگ ، دویتت جی . ؛  New York McGraw-Hill book Company :   ، 4891, , 3631.=
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۹۹‬,‭‍ف‍لا۹‌م ۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
%smetsys latigid dna srossecorporciM
هال %هال %، داگلاس %، داگلاس ؛  Auckland McGraw-hill Book Company:   ، 7891, , 6631.=
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۹۵‬,‭۹/‌م ۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک