کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ ذه‍ن‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌ )-، ام‍ام‌ س‍وم‌ -، ۴- ۶۱ ق‌ -- .س‍وگ‍واری‌ه‍ا -- ع‍ک‍س‌ه‍ا
آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰ . - ال‍م‍ی‍زان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍رال‍ق‍رآن‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ . -ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ آم‍ارب‍خ‍ش‍ی‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۲
ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ اب‍ری‌
ال‍ی‍گ‍ودرز
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
رف‍ی‍ع‍ی‌ ش‍ه‍رک‍ی‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۸-
درج‍زن‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۴۷-
ه‍م‍ای‍ون‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۳۹-
ن‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍دال‍ت‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۳-
م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۵-
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ی‌
م‍ی‍رب‍اق‍ری‌ ف‍رد،س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، ۱۳۴۲-
ص‍ن‍ی‍ع‍ی‌ آب‍اده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
رض‍ای‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۴۸-
ب‍اق‍ری‌، ، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
آزم‍ا
ن‍وپ‍ردازان‌
ری‍اض‍ی‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر خ‍وان‍س‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر ق‍رآن‌ و اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ن‍ب‍وت‌ (ع‌)
م‍ه‍ر و م‍اه‌ ن‍و
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
راه‌ روش‍ن‌ ه‍دای‍ت‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ن‍ی‍از دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
آوردگ‍اه‌ ه‍ن‍ر و ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱
حسین نامی ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
نامی ، حسین ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سبک زندگی مومنانه
طباطبائی ، سیدمحمدحسین ، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۵۳۶۷۹۵،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خ کارگر شمالی - پلاک ۱۴۳۷ - طبقه سوم نشر قرآن و اهل بیت نبوت (ع )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭ط۲۵‌م۹۰۴۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختار وجودی جامعه از منظر دین
طباطبائی ، سیدمحمدحسین ، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۵۳۶۷۹۵،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خ کارگر شمالی - پلاک ۱۴۳۷ - طبقه سوم نشر قرآن و اهل بیت نبوت (ع )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭ط۲۵‌س۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تدبر در هستی :کتابت رحمت در هستی
طباطبائی ، سیدمحمدحسین ، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۵۳۶۷۹۵،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خ کارگر شمالی - پلاک ۱۴۳۷ - طبقه سوم نشر قرآن و اهل بیت نبوت (ع )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭ط۲۵‌م۹۰۴۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نامه ای به جوان در آستانه ی ازدواج
عدالتیان ، مهدی ، ۱۳۴۳- ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۳۷۶۶۳۹۳۳،آدرس ناشر :بلوار سازمان آب مقابل بازار گوهرشاد پلاک ۱۰۴ راه روشن هدایت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ع۳۶‌ن۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تعاریف و مفاهیم آماری علوم ، تحقیقات و فناوری
تهران bتلفن ناشر : ۲۲۰۱۰۶۱۶-۷،آدرس ناشر :تهران بلوار نلسون ماندلا خیابان گلفام پلاک ۷۰ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۵۳‬,‭‌م۷۷‌ت۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آینده پژوهی و روش های آن
تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۳۶۱۴۴-۵،آدرس ناشر :تهران - خ ملاصدرا - خ شیراز جنوبی - خ سهیل - شماره 9 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۸‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۲۳۴۱۶-۶۶۴۱۱۱۷۳،آدرس ناشر :تهران -خ لبافی نژاد - بین فروردین و اردیبهشت - پ 238 نوپردازان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴/۵‬,‭‌ل۹‌ج۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم های تکاملی و محاسبات زیستی
صنیعی آباده ، محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۴۳۰۴،آدرس ناشر :خ انقلاب خ فخر رازی خ شهدای ژاندارمری ساختمان ایرانیان واحد۱۶ نیاز دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ص۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول مجازی سازی و رایانش ابری ( به انضمام بسترهای ابری داده های عظیم )
احمدی ، محمدرضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۴۳۰۴،آدرس ناشر :خ انقلاب خ فخر رازی خ شهدای ژاندارمری ساختمان ایرانیان واحد۱۶ نیاز دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۸۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الیگودرز در یک نگاه
درجزنی ، فاطمه ، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۷۷۶۰۵۸۴۹ - ۷۷۰۶۰۶۴۲ - ۰۹۱۲۴۵۹۰۱۴۱ ،آدرس ناشر :خیابان ملاصدرا - نرسیده به تقاطع کردستان - پلاک ۴۶ - طبقه دوم غربی آزما   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭‌ل۷د۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اربعین ۱۴۳۶/۲۰۱۴/۱۳۹۳
مسجد جامعی ، احمد، ۱۳۳۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۴۲۹۷۸- ۸۸۳۱۳۴۳۲ ،آدرس ناشر :کریم خان -روبروی ایرانشهر پلاک ۸۹ آوردگاه هنر و اندیشه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ف‍لا۳۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی کامپیوتر( به زبان C++)
یزدbتلفن ناشر : ۰۳۵-۳۱۲۳۳۰۳۴-۳۸۲۱۱۶۷۰-۹،آدرس ناشر :یزد- صفاییه - سایت اصلی دانشگاه یزد- معاونت پژوهشی دانشگاه - اداره چاپ و نشر دانشگاه یزد دانشگاه یزد، انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی کامپیوتر( به زبان C++)
یزدbتلفن ناشر : ۰۳۵-۳۱۲۳۳۰۳۴-۳۸۲۱۱۶۷۰-۹،آدرس ناشر :یزد- صفاییه - سایت اصلی دانشگاه یزد- معاونت پژوهشی دانشگاه - اداره چاپ و نشر دانشگاه یزد دانشگاه یزد، انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/۷۶/‌س۹۳،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات ایران (۲ :) از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول
میرباقری فرد،سید علی اصغر، ۱۳۴۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۴۴۲۴۶۲۵۲داخلی ۳۴۷ ،آدرس ناشر :تهران ،بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع پل پادگار امام ، روبروی پمپ گاز، سازمان سمت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌م۹‌ت۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه زمین شناسی و مهندسی معدن ( انگلیسی -فارسی )
رضایی ، پیمان ، ۱۳۴۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۳۳۳۷۳۲۷- ۳۳۳۹۹۹۰ - ۳۳۳۵۳۵۶ - ۳۳۳۷۳۳۲۲ ،آدرس ناشر :تهران - خیابان نواب -ارومیه شرقی پلاک 87 دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵‬,‭ر۵۶و۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
زیر گروههای کوانتومی باز وبسته از گروههای کوانتومی فشرده ی موضعی
رفیعی شهرکی محمد حسین ؛  ریاضی و کامپیوتر خوانسار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: پ‌،۱۵۶ ، رم‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های محاسبات سریع ریاضی ویژه ی کنکور
باقری ، ، مصطفی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۴۰۰داخلی ۲۰۸ ،آدرس ناشر :انقلاب ، دوازده فروردین ، کوچه مینا، پلاک ۳۷ مهر و ماه نو   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱۱‬,‭‌ب۲‌ت۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده و زبان اسمبلی (: همراه با معرفی میکروکنترلرها )،(معماری ، برنامه نویسی و طراحی سیستم )
همایون پور، محمدمهدی ، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱۱-۷۷۳۱۶۱۰،آدرس ناشر :اصفهان - شیخ بهایی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ه۸ر۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2