کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ -- ش‍ع‍ای‍ر و م‍راس‍م‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
ان‍رژی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا
در آم‍دی‌ ب‍ه‌ ظرف‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وه‍ن‍ری‌ زب‍ان‌ ق‍رآن‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ -، ع‍ل‍ی‌ -، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -، ۱۳۱۸ -- دی‍دگ‍اه‌ درب‍اره‌ اق‍ت‍ص‍اد
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( -ع‌ )-، ام‍ام‌ اول‌ -، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .م‍خ‍ال‍ف‍ان‌
اق‍ت‍ص‍اد -- ای‍ران‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- ای‍ران‌
ق‍رآن‌ -- پ‍رس‍ش‌ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ه‍ا
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
ک‍وان‍ت‍وم‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
ش‍اک‍ری‍ن‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۸-
ب‍رادران‌ ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ه‍ران‌
ج‍ی‍م‍ز، م‍ان‍ت‍اگ‍ی‍و رودز، ۱۸۶۲- ۱۹۳۶ م‌
ک‍ه‍زادی‌، ن‍وروز، ۱۳۳۲-
اس‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
خ‍وش‌ م‍ن‍ش‌ اب‍و ال‍ف‍ض‍ل‌
ه‍دای‍ت‌ پ‍ور، ک‍ل‍ث‍وم‌
ص‍ادق‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۷۰-
ک‍اظم‍ی‌، س‍ی‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۵-
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۲۹-
خ‍رازی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۸-
ع‍طائ‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۷-
اوک‍ان‍ر، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۰۳- ۱۹۶۶ م‌
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‍وف‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دان‍ش‌
خ‍ی‍زش‌ ن‍و
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ اداری‌
روزگ‍ار ن‍و
وزارت‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اورزی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ام‍ور پ‍ردازش‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌
م‍ح‍ک‌
ف‍راروان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
چ‍ن‍ار
ح‍دی‍ث‌ راه‌ ع‍ش‍ق‌
ی‍وس‍ف‌ اس‍دی‌
ری‍اض‍ی‌ وک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر خ‍وان‍س‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌، اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اورزی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلس انرژی
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۷۱۱۱۰- ۶۶۰۷۱۱۱۱ ،آدرس ناشر :تهران ، م . آزادی ، خ . معراح سازمان نقشه برداری کشور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲،/‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۶۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلس تولید محصولات کشاورزی ایران به تفکیک استان ، سال زراعی ۹۱- ۱۳۹۰
برادران نصیری ، مهران ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۰۰۴۱۷-۲۰،آدرس ناشر :تهران ، خ . کریمخان زند، خ . آبان جنوبی ، خ .رودسری ، پ . ۵ وزارت کشاورزی ، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته های تحقیقاتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۰۶۵/۲‬,‭‌ب۳۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلس تولید محصولات کشاورزی ایران به تفکیک شهرستان ، سال زراعی ۹۱- ۱۳۹۰
کاظمی ، سیدحسن ، ۱۳۳۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۰۰۴۱۷-۲۰،آدرس ناشر :تهران ، خ . کریمخان زند، خ . آبان جنوبی ، خ .رودسری ، پ . ۵ وزارت کشاورزی ، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته های تحقیقاتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۰۶۵/۲‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کاتالوگ فارسی
 
 
اطلس جغرافیایی سطح زیر کشت محصولات کشاورزی ایران :به تفکیک شهرستان ها
تهران موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ، مدیریت خدمات پژوهشی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کاتالوگ فارسی
 
 
اطلس جغرافیایی سطح زیر کشت محصولات کشاورزی ایران :به تفکیک استان ها سال زراعی ( ۹۱-۱۳۹۰)
تهران موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ، مدیریت خدمات پژوهشی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
در آمدی به ظرفیت های فرهنگی وهنری زبا ن قرآن
خوش منش ابو الفضل ؛  ۱۳۹۳تهران پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۲/۲‬,‭‌خ۹ال۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
یک روش سریع ودقیق برای قیمت گذاری اختیار معاملات فرآیندلوی با پیش از موعد
هدایت پور، کلثوم ؛  ریاضی وکامپیوتر خوانسار ریاضی وکامپیوتر خوانسار   ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
شماره راهنما: پ‌،۸ ، رم‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات کوانتوم
شفیعی ، شهرام ، ۱۳۲۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۳۸۵۳۶۸۵۷۷- ۲۲۸۸۳۹۸۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . دکتر شریعتی ، سیدخندان ، کوی شهید یازندی ، پ .۲۵ فراروانشناسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۷‬,‭ر۹‌ش۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نوازنده شیپوری که به ایرلند خیانت کرد
اوکانر، فرانک ، ۱۹۰۳- ۱۹۶۶ م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱-۶۶۹۵۳۶۲۵،آدرس ناشر :تهران -میدان انقلاب -خ 12 فروردین -مجتمع تجاری ناشران -طبقه -3 واحد3 روزگار نو   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۸۷۵۳‌ن۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب نفیس کشیش آلبریک
جیمز، مانتاگیو رودز، ۱۸۶۲- ۱۹۳۶ م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱-۶۶۹۵۳۶۲۵،آدرس ناشر :تهران -میدان انقلاب -خ 12 فروردین -مجتمع تجاری ناشران -طبقه -3 واحد3 روزگار نو   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ج۹۳۷‌ک۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مقاومتی ؛علاج مشکلات کشور
صادقی ، سعید، ۱۳۷۰- ؛  شهرکردbتلفن ناشر : ۰۳۸۱۳۳۴۰۶۲۷،آدرس ناشر :شهرکرد خیابان شهدا مجتمع عقیق محک   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اقتصاد مقاومتی مزین به فرمایشات مقام معظم رهبری
یزدbتلفن ناشر : ۰۳۵۱۷۲۲۱۰۰۲،آدرس ناشر :یزد - میدان ابوالفضل انتشارات محمد هادی   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گل واژه های اقتصاد مقاومتی در قرآن
اسدی ، یوسف ؛  شیرازbتلفن ناشر : ۰۷۱۱۷۳۱۲۶۴۳،آدرس ناشر :تقاطع ساحلی سرداران - داخل کوچه تالار بهشت زندگی - اولین فرعی سمت راست - درب اول سمت چپ یوسف اسدی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۳/۴۳‬,‭‌ف‍لا۵‌گ۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تحقق آن سال ۹۳
همدان bتلفن ناشر : ۸۳۵۴۳۲۴- ۰۹۱۸۱۱۱۶۲۸۲ ،آدرس ناشر :همدان ، خ .پاسداران ، جنب بانک سپه ، ط. سوم ، واحد۹ چنار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ف‍لا۶۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مقاومتی سکوی عدالت و پیشرفت :تبیین اقتصاد مقاومتی در بیان مقام معظم رهبری (مدظله )
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۷۵۸۰،آدرس ناشر :خیابان حافظ - خ رشت - پ 67 خیزش نو   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۲،/‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۷۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مقاومتی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی
تهران bتلفن ناشر : ۴۴۴۴۳۱۶۲،آدرس ناشر :تهران - پونک خ سردار جنگل کوچه فروردین پلاک ۱۲ واحد ۳ نیلوفران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۲،/‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی و نقشه راه قوه قضاییه
کهزادی ، نوروز، ۱۳۳۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۷۲۹۸۱۰،آدرس ناشر :خ انقلاب - اول پل کالج - خ خارک پلاک 9 دانشگاه علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرسش ها و پاسخ های برگزیده
شاکرین ، حمیدرضا، ۱۳۳۸- ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۲‬,‭‌ش۲‌پ۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار با معارضین در نظام ولایی
خرازیان ، محمدحسین ، ۱۳۵۸- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۵۶۵۳۲۰۱-۰۳۱۱،آدرس ناشر :اصفهان -میدان قدس -حدفاصل چهارراه اوحدی ومیدان شهیدفهمیده -انتشارات حدیث راه عشق حدیث راه عشق   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱‬,‭‌خ۳۶‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حلیه الاعمال : راهنمای کمال
عطائی اصفهانی ، علی ، ۱۳۱۷- ؛  قم bتلفن ناشر : ۰۲۵-۳۶۶۱۶۱۲۶-۲۷،آدرس ناشر :قم - خ خاکفرج - ک ۷۵ - پ ۱۲۷ آیین دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۸‬,‭‌ع۶‌ح۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3