کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واح‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اح‍م‍د،- ۴۶۸ ق‌ . -.اس‍ب‍اب‌ال‍ن‍زول‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍رف‍ان‌
ای‍ران‌ -- ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- اطل‍س‌ه‍ا
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ -، ع‍ل‍ی‌ -، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -، ۱۳۱۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ -، ع‍ل‍ی‌ -، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -، ۱۳۱۸ -- دی‍دگ‍اه‌ درب‍اره‌ اق‍ت‍ص‍اد
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ک‍وب‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ای‍ران‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ ۱۴. ۱۳۹۱
اش‍ع‍ار ای‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
روض‍ه‌ خ‍وان‍ی‌
 
پدیدآور:
دس‍س‍پ‍دس‌، آل‍ب‍ا، ۱۹۱۱- ۱۹۹۷ م‌
م‍ح‍م‍د زاده‌ ، ح‍س‍ن‍ا
م‍ل‍ک‍وت‍ی‌ف‍ر، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۱-
ق‍لاون‍د، ع‍ل‍ی‌
م‍ل‍ک‌، زه‍را
ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۳-
خ‍ض‍ی‍راوی‌، س‍ع‍ی‍ده‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ام‌، ۱۳۶۵-
ف‍ت‍ح‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ب‍اخ‍ت‍ر ،س‍ارا س‍ادات‌
م‍ی‍ه‍ن‌ دوس‍ت‌،م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
گ‍ائ‍ی‍ن‍ی‌،اح‍م‍د
ب‍رات‍ی‌، م‍ری‍م‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۹-
ع‍ب‍ادی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۸-
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۱۸-
 
ناشر:
ارام‌ دل‌
ری‍اض‍ی‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر خ‍وان‍س‍ار
ص‍ب‍ح‌ پ‍ی‍روزی‌
ام‍ی‍د م‍ه‍ر
چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌
ع‍م‍اد ف‍ردا
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ای‍ران‌
پ‍رت‍و ولای‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍ک‍ده‌ ری‍اض‍ی‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر خ‍وان‍س‍ار
ح‍رک‍ت‌ ن‍و، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ارس‍ه‌
ح‍دی‍ث‌ راه‌ ع‍ش‍ق‌
ری‍اض‍ی‌ وک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر خ‍وان‍س‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری
گائینی ،احمد ؛  چاپ پنجم   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
General English Grammer
فتحی ، جلیل ؛  تهران حرکت نو، موسسه آموزش عالی پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ف۲‌ج۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گریزهای مداحی
میهن دوست ،محمد هادی ؛  قم صبح پیروزی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۰/۴‬,‭‌م۹۵‌گ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خورشید های توامان
محمد زاده ، حسنا ؛  تهران ارام دل   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ح۸۲۲۸۸۷۴‌خ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشکوت
باختر ،سارا سادات ؛  تهران ارام دل   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی GPS و پردازش داده ها با نرم افزارLeica Geo Office
عبادی ، امیر، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۷۱۱۱۰- ۶۶۰۷۱۱۱۱ ،آدرس ناشر :تهران ، م . آزادی ، خ . معراح سازمان نقشه برداری کشور،مرکز تحقیقات نقشه برداری   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌ع۱۸‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اطلس شهر و شهرسازی
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۷۱۱۱۰- ۶۶۰۷۱۱۱۱ ،آدرس ناشر :تهران ، م . آزادی ، خ . معراح سازمان نقشه برداری کشور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۹‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلس بازرگانی نگارش ۲
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۷۱۱۱۰- ۶۶۰۷۱۱۱۱ ،آدرس ناشر :تهران ، م . آزادی ، خ . معراح سازمان نقشه برداری کشور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۷۷۰/۲‬,‭‌س۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اطلس بازرگانی نگارش ۲
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۷۱۱۱۰- ۶۶۰۷۱۱۱۱ ،آدرس ناشر :تهران ، م . آزادی ، خ . معراح سازمان نقشه برداری کشور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۷۷۰/۲‬,‭‌س۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
کران های جدید روی میانگین نرخ اطلاعات طرح های تقسیم راز برای ساختارهای دسترسی آستانه وزن دار بر پایه گراف
براتی ، مریم ؛  ریاضی و کامپیوتر خوانسار ریاضی وکامپیوتر خوانسار   ، ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
شماره راهنما: پ‌،۱۳ ، رم‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
امضاهای انکار ناپذیر فاقد گواهی با استفاده از نگاشت های دو خطی
ملک ، زهرا ؛  ریاضی و کامپیوتر خوانسار دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار   ، ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
شماره راهنما: پ‌،۱۶ ، رم‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
ماتریس های مجاورت کج گراف ها
قلاوند، علی ؛  ریاضی و کامپیوتر خوانسار دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: پ‌،۱۷ ، رم‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
قیمت گذاری اختیار معامله بر مودان وبریر تحت مدل هستون با استفاده از سری فوریه
خضیراوی ، سعیده ؛  ریاضی و کامپیوتر خوانسار ریاضی و کامپیوتر خوانسار   ، ۱۳۹۱/۰۷۰۱
شماره راهنما: پ‌،۷ ، رم‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقالات اخلاقی ( ۶)
ملکوتی فر، ولی الله ، ۱۳۴۱- ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۰۵۱۱-۸۷۸۶۳۱۴- ۰۹۱۵۱۷۱۰۳۶۰،آدرس ناشر :مشهد صندوق پستی :۳۳۳/۹۱۷۷۵ امید مهر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۸‬,‭‌م۷۶۳‌م۷۶۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
واحدی نیشابوری و اسباب النزول
شایسته نژاد، علی اکبر، ۱۳۳۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۶۶۱۵۵ و ۶۶۴۹۶۹۸۱ ،آدرس ناشر :تهران . خ . انقلاب - صبای جنوبی -ک خواجه نصیر-پ - 2ساختمان سرای اهل قلم خانه کتاب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷۰/۲‬,‭و۲‌ف‍لا۵۰۸۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
با عشقی بزرگ ص کتاب ناتمام ╗
دسسپدس ، آلبا، ۱۹۱۱- ۱۹۹۷ م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۸۶۴۰،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - خ شهدای ژاندارمری - شماره ۱۰۷ ققنوس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی (اقتصاد معنویت محور
خلیلی ، حسام ، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۳۱۰۹۳۶،آدرس ناشر :تهران - خ ولیعصر- نرسیده به سراه جمهوری - ک رجب بیگی - پ 41 عماد فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌خ۸‌م۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مقاومتی برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری
خامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۱۸- ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۳۱۱-۵۶۵۳۲۰۱،آدرس ناشر :اصفهان - میدان قدس - خیابان مصلی - بعد از چهار راه اوحدی - انتشارات حدیث راه عشق حدیث راه عشق   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۲،/‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نقشه ی راه اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
تهران bتلفن ناشر : ۸۸۷۶۱۷۲۰-۲۲،آدرس ناشر :خ خرمشهر - ساختمان 212 انتشارات ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۲،/‌ف‍لا۷،‌ن۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان های کاذب
شریفی ، احمدحسین ، ۱۳۴۹- ؛  قم پرتو ولایت   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶‬,‭‌ش۴۶د۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3