کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ت‍ب‍دی‍ل‌ لاپ‍لاس‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌(ع‌ )، ام‍ام‌ دوازده‍م‌،۲۵۵ ق‌ -. غ‍ی‍ب‍ت‌ ص‍غ‍ری‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌ -اص‍ف‍ه‍ان‌ (اس‍ت‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۴ ق‌
خ‍ودس‍ازی‌
پ‍ی‌ . اچ‌ .پ‍ی‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ح‍م‍د( ص‌ )پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ ،۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ، - ۱۳۲۸خ‍اطرات‌
ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،- ۱۳۲۸-خ‍اطرات‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ -داس‍ت‍ان‌
آم‍ار ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‌
م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌(ع‌ )، ام‍ام‌ دوازده‍م‌،۲۵۵ ق‌ -. م‍ه‍دوی‍ت‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، م‍ح‍ت‍ب‍ی‌، - ۱۳۲۸خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
آل‍ی‍پ‍ران‍ت‍ی‍س‌، ک‍ارالام‍ب‍وس‌
م‍وس‍وی‌، ح‍م‍ی‍د
ش‍ه‍ش‍ه‍ان‍ی‌، س‍ی‍اوش‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
راب‍ی‍ن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ه‍ال‍ن‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
ع‍ق‍دک‌، پ‍ژم‍ان‌
ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، م‍ح‍ت‍ب‍ی‌
ن‍وروس‍ی‍س‌، م‍اری‍ا
ن‍ی‍ر م‍م‍ق‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ اب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ق‍ل‍ی‌ زاده‌،ب‍ه‍روز
ف‍ردوس‍ی‌ ، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
گ‍اردر، ی‍وس‍ت‍ای‍ن‌
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ خ‍رد ج‍اودان‌ (اص‍ف‍ه‍ان‌: ۱۳۸۶)
 
ناشر:
ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌
آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍اطم‍ی‍ه‌
ح‍ف‍ی‍ظ
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ف‍اطم‍ی‌
ه‍رم‍س‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ن‍ی‍ر
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
روش‍ن‌ ض‍م‍ی‍ر
ه‍ام‍ون‌
ح‍دی‍ث‌ راه‌ ع‍ش‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل الگوریتم
قلی زاده ،بهروز ؛  تهران موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا ۷‌ق۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زندگی در اوج
رابینز، آنتونی ؛  تهران هامون   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹ر۱۵۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرمول نابغه ها
تریسی ، برایان ؛  تهران هامون   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسائل حل شده در انالیز حقیقی
آلیپرانتیس ، کارالامبوس ؛  تهران آینده نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭آ ۷‌ف‍لا۶۲۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده مقالات همایش ملی خرد جاودان
همایش ملی خرد جاودان (اصفهان : ۱۳۸۶) ؛  اصفهان حدیث راه عشق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴/۹۵‬,‭‌ه۸۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت شناسی عمومی با تاکید بر عوامل موثر بر سلامت
عقدک ، پژمان ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۳۶۳۶/۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ع۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شعر
نیر ممقانی ، محمد تقی ابن محمد ؛  تهران روشن ضمیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۴۹۲‬,‭آ۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حدیث شش دیدار
بحرینی ، مجتبی ؛  تهران مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۴/۴‬,‭‌ب۳۶‌ح۴۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حدیث پسران مهزیار
بحرینی ، محتبی ؛  تهران مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۴/۴‬,‭‌ب۳۶‌ح۳۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
این جا مشاعر است
بحرینی ، مجتبی ؛  تهران مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۸‬,‭‌پ۳۵‌ح۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
این جا مدینه است
بحرینی ، مجتبی ؛  تهران مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۸‬,‭‌ب۳۵‌ح۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
این جا مکه است
بحرینی ، مجتبی ؛  تهران مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۱۸/۸‬,‭‌ب۳۵‌ح۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن ( همراه با آزمایشگاه کامپیوترMATLAB)
آخوندی ، محسن ؛  یاسوج انتشارات فاطمیه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳۲‬,‭آ۳‌ت۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه
فردوسی ، ابوالقاسم ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۰‬,‭‌ف۴۷۳‌ش‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
شهشهانی ، سیاوش ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌ش۸۶‌ح۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آمار ناپارامتری
بهبودیان ، جواد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع PHP
هالنزنر، استیون ؛  تهران نگین دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸۶‌ه۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دنیای سوفی
گاردر، یوستاین ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۸۹۵۱‬,‭و۴د۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جبر پیشرفته
موسوی ، حمید ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۹‬,‭‌م۸‌ج۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها باSpss 15
نوروسیس ، ماریا ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ن ۹‌ک۱۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6