کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍اش‍وی‍ی‌ -اس‍لام‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۵۹۷-۶۷۲ ق‌ ، ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍س‍ت‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -اح‍ت‍م‍الات‌
ن‍ظری‍ه‌ گ‍ره‍ه‍ا
س‍ال‍ی‍ت‍ون‍ه‍ا
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌-۱۴
ن‍ظری‍ه‌ ب‍ازی‍ه‍ا
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
ع‍لام‍ت‍س‍از، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
آق‍ائ‍ی‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌
ک‍رب‍لای‍ی‌ ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌
آل‍ی‍پ‍ران‍ت‍ی‍س‌، ک‍ارالام‍ب‍وس‌
دای‍ر، وی‍ن‌
راس‌، ش‍ل‍دون‌
ع‍ب‍دل‍ی‌ ، ق‍ه‍رم‍ان‌
ب‍ان‍ک‍ی‌ پ‍ورف‍رد، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ورال‍ل‍ه‌، اح‍م‍د
غ‍ی‍اث‌، م‍ج‍ی‍د
ه‍اس‍ه‌ گ‍اوا، آک‍ی‍را
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اف‍م‍ن‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ اچ‌.
س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌، اب‍راه‍ام‌
ک‍ه‍ب‍اس‍ی‌، م‍اه‌ م‍ن‍ی‍ر
ه‍ای‍دگ‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍زدی‌ ص‍م‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ر
آش‍ی‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ف‍ال‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ه‍ادی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ه‍رم‍س‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ه‍ام‍ون‌
آی‍ی‍ژ
ح‍دی‍ث‌ راه‌ ع‍ش‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و پیشگیری از بیماریهای ویروسی هپاتیت و ایدز
غیاث ، مجید ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۴۸‬,‭‌ه۲‌غ۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سالیتونهای نوری در فیبرها
هاسه گاوا، آکیرا ؛  تهران نشر فال   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۲۶‬,‭‌س۲‌ه۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی
پارسیان ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ب۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
یزدی صمدی ، بهمن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ی ۴آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال علوم پایه و مهندسی
نورالله ، احمد ؛  تهران هادیان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن ۸۶آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی ۱ : نظریه و توزیع ها
علامتساز، محمد حسین ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۸آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
راس ، شلدون ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مطلع مهر :راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر
بانکی پورفرد، امیر حسین ؛  اصفهان حدیث راه عشق   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۸/۵‬,‭‌ب۲۶‌م۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
۱۰ [ده ]راز موفقیت و آرامش درونی
دایر، وین ؛  تهران هامون   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۵‬,‭‌م۸د۲۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گرهها
کافمن ، لوئیس اچ . ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۲/۲‬,‭‌ک۲۴‌گ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در ریاضیات عمومی موفق باشیم
نجفی ، بهزاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ن۳۳‌چ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زنی با چکمه ساقه بلند سبز
کربلایی لو، مرتضی ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۴‬,‭ر۲۴ز۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه بازیها و کاربردهای آن ( بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل )
عبدلی ، قهرمان ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۹‬,‭‌ع ۲‌ن۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول آنالیز حقیقی
آلیپرانتیس ، کارالامبوس ؛  تهران آینده نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭آ۷ ‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هستی و زمان
هایدگر، مارتین ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم سیستم عامل =Operating system concepts
سیلبر شاتس ، ابراهام ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۹۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نصیر الدین طوسی فیلسوف گفتگو
ابراهیمی دینانی ، غلامحسین ؛  تهران نشر کتاب هرمس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۸۵۴‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شهریار
شهریار، محمد حسین ؛  تهران انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۷‬,‭د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
از شیطان آموخت و سوزاند
آقائی ، فرخنده ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۲۹‬,‭‌ق۵۶‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خط تیره ، آیلین
کهباسی ، ماه منیر ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۴‬,‭‌ه۲‌خ۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9