کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ ، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌ - اخ‍لاق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، گ‍زارش‍ه‍ا
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ (.ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍ص‍وی‍ر س‍ازی‌ ادوب‍ی‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آخ‍ری‍ن‌ ق‍ض‍ی‍ه‌ ف‍رم‍ا
آم‍ار
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
م‍ی‍دان‍ه‍ای‌ م‍ت‍ن‍اه‍ی‌
ف‍روش‍ن‍دگ‍ی‌
رس‍ت‍اخ‍ی‍ز -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
اک‍زل‌، ام‍ی‍ر
ال‍ی‍س‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
راش‍دی‌، ل‍طی‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
آری‍ان‍ژاد، م‍ی‍رب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌
غ‍ف‍ارن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د زاده‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
ل‍ی‍دل‌، رودل‍ف‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد
ک‍وه‍ن‌، ل‍وان‌ س‍ی‍م‍ور
ک‍ان‍وی‌، ج‍ان‌
واف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍وس‍وی‌ ت‍ق‍ی‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ج‍ی‍س‍ی‍ن‍گ‌، ل‍وی‍د آر
 
ناشر:
ش‍ف‍ق‌
پ‍ی‍ام‌ ع‍دال‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌
ف‍ردوس‌
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ض‍ور
اق‍ل‍ی‍دس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ه‍ام‍ون‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
آی‍ی‍ژ
پ‍رت‍و ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل :نه مرجع
راشدی ، لطیف ؛  تهران پیام عدالت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭ر۱۵ر۵۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی
آریانژاد، میربهادر قلی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭آ۴‌ب۳۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ی جامع جمعیت و تنظیم خانواده
علی محمد زاده ، خلیل ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۳/۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ع۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای طراحی دیجیتالی باAdobe Illustrator CS
کوهن ، لوان سیمور ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۸۸‌ت۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
توابع یک متغیره مختلط
کانوی ، جان ؛  تهران علمی و فنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭331/7‬,‭۹ت‌۲ک‌‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترخلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری تستهای طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی کنکور سراسری ، دانشگاه آزاد اسلامی
[تهران ] آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۸۸۱۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع علمی کاربردی میکروکنترلرهای AVR, PIC, MCS- 51
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های میکروکنترلرAVR- PIC- 8051
موسوی تقی آبادی ، محمد رضا ؛  مشهد پرتو نگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۸۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان دوره گزارش از ۱/۷/۸۴ لغایت ۳۱/۲/۸۵
دانشگاه اصفهان ، معاونت تحقیقات و فناوری ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز تصویری عکاسی دیجیتال
[تهران ] موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۶۷‬,‭‌ج۹‌خ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران باستان ( تاریخ مفصل ایران قدیم )
پیرنیا، حسن ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS. 14 آمار توصیفی ، تحلیل همبستگی ، جداول توافقی ، شکلهای آماری ...
صادقی ، علی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ص۱۷آ۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آخرین قضیه فرما افشای اسرار یک مسئله کهن ریاضی
اکزل ، امیر ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۴‬,‭‌ف‍لا۷آ۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با هیاتهای متناهی و کاربرد آنها
لیدل ، رودلف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۷/۳‬,‭‌ل۹آ۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال به زبان ساده :همراه با مسائل نمونه حل شده
جیسینگ ، لوید آر ؛  مشهد اقلیدس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دادگاه رستاخیز (سیر پرونده آدمی در قیامت )
غفارنیا، محمد ؛  قم موسسه فرهنگی انتشاراتی حضور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲‬,‭‌غ۷د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
با نگرشی به رفتار پیامبر اعظم (ص )خود را بیازماییم
وافی ، علی ؛  قم شفق   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴/۴۶‬,‭و۲‌ب۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع spss 14
اسماعیلیان ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قدرت بیان :رمز و راز موفقیت در کسب و کار
الیس ، پاتریک ؛  تهران هامون   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9