کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ -داده‌ پ‍ردازی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
م‍ب‍ادل‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۱۸ -س‍ف‍ره‍ا -ای‍ران‌ -س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌
م‍طل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آم‍ار
ک‍وان‍ت‍وم‌
داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌
[ QLSاس‌ .ک‍ی‍و .ال‌]
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ق‍ی‍ص‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ص‍ب‍اح‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
پ‍ل‍گ‌، ی‍و آو
ف‍اض‍ل‌ م‍وح‍دی‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا
ه‍ری‍س‌، رن‍دی‌
دی‌ وری‍ز، پ‍ل‌
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
ک‍اه‍ه‌، ع‍ل‍ی‌
س‍وک‍ول‌، ف‍ی‍ل‍ی‍س‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
گ‍ودرزون‍د چ‍گ‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر
اورای‍ل‍ی‌، ی‍ون‌
ورم‍ا
وون‍اک‍ات‌ ، ت‍ام‍س‌
 
ناشر:
پ‍ارس‌ ک‍ت‍اب‌
پ‍ی‍ام‌ ع‍دال‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ص‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
س‍وره‌ م‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ج‍ل‍وه‌
پ‍ی‍ام‌ ع‍دال‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام SQL
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۶‌ج۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگر، ویلیام ؛  اصفهان نشر شیخ بهایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه کوانتومی جامدات
اورایلی ، یون ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ف‍لا ۸‌ن۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای [ AVR ای .وی .آر]
کاهه ، علی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۲۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات :سیستم و ساختار فایلها(مهندسی فایلها()با تمرینات تشریحی و پرسشهای چهار گزینه ای )
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش میکروکنترل های خانواده [ AVR ای .وی .آر]
حسینی ، مصطفی ؛  تهران پیام پویا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌گ۹‌ح۵۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جعبه ابزارهای [ MATLAB مطلب ]
گودرزوند چگینی ، امیر ؛  تهران انتشارات ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌گ۹‌ج۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آذرخش کربلا
مصباح یزدی ، محمد تقی ؛  قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره ) مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌م۵۶آ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سه دختر گل فروش (مجموعه داستان )
قیصری ، مجید ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۰‬,‭‌ی۶‌س۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار مقدماتی
ووناکات ، تامس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭و ۹آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داستان سیستان :۱۰ روز با ره بر یادداشتهای شخصی
امیرخانی ، رضا ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۹۴‬,‭‌ف‍لا۸د۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک کوانتومی
پلگ ، یو آو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌پ ۸ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک نوین (فیزیک غیر کلاسیک )فراتر از دیدگاه نیوتن
هریس ، رندی ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ه ۴‌ف۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نخستین دوره فیزیک محاسباتی
دی وریز، پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲‬,‭د ۹‌ن۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
[DIEای .دی .آی ]مبادله الکترونیک داده ها و تجارت الکترونیک [ (EC) ای .سی ]
سوکول ، فیلیس ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بلور شنای برای فیزیک حالد جامد
ورما ؛  [کرمانشاه ] دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭و ۴‌ب۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله سیستانی
حسینی سیستانی ، علی ؛  تهران پیام عدالت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله لنکرانی
فاضل موحدی لنکرانی ؛  تهران پیام عدال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌ف۱۸ر۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل حضرت ایت الله العظمی امام خمینی
خمینی ، روح الله ؛  تهران پیام عدالت   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل
مکارم شیرازی ، ناصر ؛  تهران پارس کتاب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌م۷ر۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9