کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ص‍ب‌ و راه‌ ان‍دازی‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ ء گ‍را
وب‌ -س‍ای‍ت‍ه‍ا -ت‍وس‍ع‍ه‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ ه‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -داده‌ پ‍ردازی‌
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
اک‍س‍پ‍دی‍ش‍ن‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍ری‌ دی‌ .اس‌ .م‍ک‍س‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -س‍اخ‍ت‍ار
ف‍ل‍ش‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌ .دی‌ .آر .م‍پ‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ طلاع‍ات‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ در وب‌ (PHP)-ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
اک‍ب‍ر زاده‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ن‍رم‍ن‍د ن‍ی‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ل‍ی‌ ف‍ور، راب‍رت‌
ش‍رک‍ت‌ ادب‌
چ‍ی‍ن‍ی‌، ال‍ی‍وت‌ وارد
ح‍س‍ن‍ی‌ ب‍ی‍ج‍ارب‍ن‍ه‌، ف‍رش‍ی‍د
راس‍ل‌ اس‍ت‍وارت‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، ن‍ص‍ر ال‍ل‍ه‌
طاه‍ری‍ان‌ ری‍زی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
س‍رائ‍ی‍ان‌، س‍م‍ی‍را
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌
ال‍ه‍ی‌، ع‍طا
ش‍ک‍وف‍ی‍ان‌، ش‍ه‍رام‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
س‍ای‍ه‌ گ‍س‍ت‍ر
پ‍وی‍ا گ‍س‍ت‍ر
پ‍ی‍ام‌ ف‍ن‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ی‍رزای‍ی‌؛ ن‍اق‍وس‌
ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
ی‍ک‍ت‍ا
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
طاه‍ری‍ان‌
ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌: پ‍وی‍ن‍ده‌، زری‍ن‌ م‍ه‍ر
ج‍ل‍وه‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع نامهای ایران زمین
هنرمند نیا، اسماعیل ؛  قزوین سایه گستر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭CS‬,‭۳۰۲۰‬,‭‌ه۸۶‌ف۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی وب با سرویسهای وب XML ایکس .ام .ال ]و [ ADO. NET ادو .نت ]
تهران موسسه علمی فرهنگی نص   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ب۴۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و کاربردی [ Flash MX فلش ام .ایکس ]
شکوفیان ، شهرام ؛  [تهران ] پیام فن   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ش۸‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Red Hat linux 9.0 رد هت لینوکس ۹/۰]
اسکندری ، نصر الله ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۸۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی (رهیافتی نوین )
راسل استوارت ، جاناتان ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‌ه۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و معماری کامپیوتر (طراحی برای کارایی بهتر)
استالینگ ، ویلیام ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عددی و محاسباتی
چینی ، الیوت وارد ؛  اصفهان جنگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌چ ۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع حرفه ای و کاربردی [ CS سی .اس ( ]فتو شاپ [)شرکت ادب ]
شرکت ادب ؛  تهران الماس دانش : پوینده ، زرین مهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ش۳۵‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت قراردادها با [ Primavera expedition پری ماورا اکسپدیشن ]
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی شی ء گرا باC++
لی فور، رابرت ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۴‬,‭‌ل۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز نرم افزار [ Training SDRamp software SD Ramp اس .دی .آر .مپ ]
اکبر زاده خویی ، حسین ؛  پویا گستر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۱۷ ‌خ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ‍س۲‌س۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نصب و راه اندازی سیستمهای عامل ویندوز
حسنی بیجاربنه ، فرشید ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶‌ح۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌ج۷ط۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام PHP
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸۶‌ج۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Microsoft Project 2002 میکروسافت پروجکت ۲۰۰۲]
چتفیلد، کارل ؛  تهران انتشارات میرزایی ؛ ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فن آوری شبکه ها
الهی ، عطا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف‍لا ۷‌ف۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل ویندوز [ Xp ایکس .پی ]
سرائیان ، سمیرا ؛  اصفهان یکتا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۲۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام 3Ds Max 7.0
طاهریان ریزی ، ابوالفضل ؛  تهران طاهریان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭ط۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8