کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظام‍ه‍ای‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ع‍ر م‍ن‍ث‍ور آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍زار ادوب‌ اک‍روب‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ -ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ن‍رم‌ اف‍زار س‍ال‍ی‍دورک‍س‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
س‍رور اطلاع‍ات‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌( .زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ق‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
دل‍ف‍ی‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ق‍ن‍ب‍ر زاده‌، رض‍ا
ع‍طار، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍اغ‍وم‍ی‍ان‌، آل‍ن‌
م‍ائ‍ر، لاول‌
گ‍رای‍م‍ر، گ‍ال‍ن‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ک‍ان‍ت‍و، م‍ارک‍و
ب‍ولارد، وان‌
ع‍لام‍ت‍س‍از، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍لان‍چ‍ارد، م‍اری‌
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌ ، آن‍درو
ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ک‍رش‍م‍ه‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
پ‍ی‍م‍ان‌
ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
ن‍ی‍ک‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ه‍ش‍ت‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
ک‍اروان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍س‍ج‍د م‍ق‍دس‌ ج‍م‍ک‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
باغ پیامبر و سرگردان
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران کاروان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۱۳‬,‭‌ب۴آ۱۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان عطار نیشابوری
عطار، محمد بن ابراهیم ؛  تهران پیمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۳۵‬,‭‌ع۶۶د۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نفوذگری در شبکه و روشهای مقابله
ملکیان ، احسان ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹‌م۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غیر قابل چاپ :مجموعه داستان
شجاعی ، مهدی ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌ج۲۱۵۶‌غ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلیات رجیستری ویندوز
قنبر زاده ، رضا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ق۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ادوب اکروبات ۵[ پنج ]در ۲۴ [ بیست و چهار ]ساعت
اسمیت ، کریستوفر ؛  تهران موسسه علمی فرهنگی نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رهیافت حل مساله در سیستمهای کنترل
دیانی ، محمود ؛  تهران موسسه علمی و فرهنگی نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۰‬,‭د۹ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهدی موعود(عجل الله تعالی فرجه الشریف :)ترجمه جلد سیزدهم بحارالانوار
مجلسی ، محمد باقربن محمد تقی ؛  قم مسجد مقدس جمکران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۳۵‬,‭‌م۳‌ب۳۰۴۲۱۲۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ارتقا و تعمیر کامپیوترهای شخصی در ۲۴ ساعت
گرایمر، گالن ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌گ۴‌خ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال [HTML & CSS with XHTML اچ .تی .ام .ال .اند سی .اس .اس .ویت ایکس .اچ .تی .ام .ال ]
کاسترو، الیزابت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶۴‌ک۲۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی با [ XUL ایکس .یو .ال ]
بولارد، وان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۸۵‌ب۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی
لطفی ، طاهر ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرکز جامع خدمات کاربردی اینترنت [ (ASP) ای .اس .پی ]
جلالی ، علی اکبر ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ج۸‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۶۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه های علمی دانشگاه اصفهان -حوزه معاونت آموزشی
علامتساز، حسین ؛  اصفهان هشت بهشت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۱۰۶‬,‭‌ع ۸‌گ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش [ Transact- SQL ترنس اکت - اس .کیو .ال ]در ۲۱ روز
مائر، لاول ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۶‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل دلفی ۷
کانتو، مارکو ؛  مشهد نیکا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری
تننباوم ، آندرو ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵‬,‭‌ت۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مهندسی با [ Solidworks سالیدورکس ]
بلانچارد، ماری ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ ۸ط۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش لینوکس ردهت ۹
باغومیان ، آلن ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7