کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ج‍ب‍ر م‍ج‍رد
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
گ‍راف‍ه‍ا
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ .پ‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -آدرس‍ه‍ا -راه‍ن‍م‍اه‍ا
س‍ازه‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
دع‍ای‌ ک‍م‍ی‍ل‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ات‍وک‍د (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌ .س‍رور م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار -ت‍ول‍ی‍د
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
دل‍ف‍ی‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍ی‌ . اچ‌ .پ‍ی‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
م‍ی‍ن‍اس‍ی‌ ، م‍ارک‌
وی‌ م‍ای‍ر، ری‍چ‍ارد
ت‍ی‍ش‍ی‍را، اس‍ت‍ی‍و
پ‍ی‍رون‌، ت‍ی‍م‌
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍اد، چ‍اد
ک‍ی‍ن‍ک‍ی‍د، دی‍وی‍د رون‍ال‍د
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ه‍ان‍گ‍رف‍ورد، ت‍ام‍س‌
رز، ک‍ارلا
ب‍اگ‍ز،ون‍دی‌
اول‍م‍ن‌، لاری‌
ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ در ح‍وادث‌ غ‍ی‍ر م‍ت‍رق‍ب‍ه‌ ، اول‍ی‍ن‌، ش‍ه‍رض‍ا
اس‍ک‍ودی‍س‌، اد
دع‍ای‌ ک‍م‍ی‍ل‌ .ف‍ارس‍ی‌ .ش‍رح‌
ه‍ری‍ن‍گ‍ت‍ن‌، دی‍وی‍د
ش‍ک‍ری‌، ج‍واد
وس‍ت‌، داگ‍لاس‌ ب‍رن‍ت‌
 
ناشر:
دارال‍ع‍رف‍ان‌
روزن‍ه‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
س‍ل‍س‍ال‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
م‍ح‍ب‍ان‌، گ‍روه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍وث‍ر
س‍ائ‍س‍ی‌؛ غ‍زال‌
س‍ائ‍س‍ی‌
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ن‍اق‍وس‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح و تفسیر دعای کمیل
دعای کمیل .فارسی .شرح ؛  قم دارالعرفان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۹‬,‭۵۰۴۲۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Internet Explorer 6 Step by Step
یعسوبی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام نفوذ به کامپیوترها و راههای مقابله با آن
اسکودیس ، اد ؛  تهران انتشارات موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵۹‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی PHP
اولمن ، لاری ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۸۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [AutoCAD 2002 اتوکد دو هزار و دو]
هرینگتن ، دیوید ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۸‬,‭‌ه۶۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش SQL سرور ۲۰۰۰ در ۲۱ روز
وی مایر، ریچارد ؛  تهران موسسه علمی - فرهنگی نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵و۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای توسعه گر دلفی ۶ بورلند
تیشیرا، استیو ؛  تهران سائسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ت۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سایتهای ایرانی و سایتهای خارجی بر روی وب
اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۸۸۲‬,‭ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ادوب فتوشاپ ۷ در ۲۴ ساعت
رز، کارلا ؛  تهران سائسی ؛ غزال   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای برجبر مجرد
هانگرفورد، تامس ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‌ه۲‌م۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های کاربردی در تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها
باجی ، حسن ؛  بندر عباس ، دانشگاه هرمزگان انتشارات سالکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز [xp ایکس .پی ]حرفه ای
میناسی ، مارک ؛  تهران انتشارات موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۹۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز[Microsoft project 2000مایکروسافت پروجکت دوهزار ]در ۲۴ ساعت
پیرون ، تیم ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
غضنفری ، بهمن ؛  قم سلسال   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌غ۶‌م۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی
کینکید، دیوید رونالد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک ۹۵آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش بهداشت روانی در حوادث غیر مترقبه
همایش بهداشت روانی در حوادث غیر مترقبه ، اولین ، شهرضا ؛  [اصفهان ] محبان ، گروه علمی فرهنگی کوثر   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ضد هک
تاد، چاد ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹‌ج۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه گراف
وست ، داگلاس برنت ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭و ۵آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [ UML with Rational Rose یو .ام .ال .ویت رشنال رز]
باگز،وندی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ب۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد ریاضی
شکری ، جواد ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۷۳۶‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6