کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
وب‌
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آم‍ار -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ژوال‌ س‍ی‌ ++ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
خ‍ودس‍ازی‌ (اس‍لام‌
اس‌ ک‍ی‍و ال‌ س‍رور
زن‍اش‍وی‍ی‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ گ‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ان‍س‍ل‍م‍ن‌، دوان‌
ش‍ای‍گ‍ان‍ی‌، ش‍اپ‍ور
اس‍م‍ی‍ت‌، ک‍رت‍ی‍س‌
ری‍وردان‌، رب‍ک‍ا
طائ‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
گ‍ری‍م‍ال‍دی‌، رال‍ف‌
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ن‍ع‍م‍ت‌ ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ن‍راق‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
ک‍ارن‍گ‍ی‌، داروت‍ی‌ ری‍در
راد، م‍ح‍س‍ن‌
چ‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
س‍ع‍ی‍دی‌ م‍ه‍ر، م‍ح‍م‍د
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ، ک‍ری‍م‌
پ‍اول‌، راب‍رت‌
اس‍ت‍ی‍ل‌، ه‍ای‍دی‌
ن‍گ‍وس‌ ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر، واگ‍ن‍ر ب‍ی‍ل‌
ه‍ی‍دن‌، م‍ت‌
 
ناشر:
س‍ائ‍س‍ی‌، غ‍زال‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
م‍ه‍رج‍رد
ن‍ص‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
ن‍ش‍ر اخ‍ت‍ران‌
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر و پ‍خ‍ش‌ م‍ع‍ارف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین همسرداری
کارنگی ، داروتی ریدر ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌ک۲آ۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و طراحی پایگاه داده ها
نعمت بخش ، محمد علی ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۶۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل (همراه با معرفی نرم افزار متمتیکا)
طائری ، بیژن ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭ط۲‌م۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ورد ۲۰۰۰ در ۲۴ کلاس
استیل ، هایدی ؛  تهران موسسه علمی - فرهنگی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معارف اسلامی (۱)
سعیدی مهر، محمد ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌ف‍لا۸۳‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معارف اسلامی ( ۲)
امینی ، علیرضا ؛  قم دفتر نشر و پخش معارف   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌ف‍لا۸۳‌م۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [Matlab 6 مطلب ]
هانسلمن ، دوان ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ه۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام اکسس ۲۰۰۲
شرکت مایکروسافت ؛  تهران مهرجرد   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Yahoo ! Messenger قویترین سرویس گپ اینترنتی درایران
یعسوبی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی پایگاه داده هابا ویژوال بیسیک ۶ [ شش ]در ۲۱ روز
اسمیت ، کرتیس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۴۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش قدم به قدم برنامه نویسی Microsoft SQL server 2000
ریوردان ، ربکا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی برنامه نویسی [ASP 3.0 ای .اس .پی ۳.۰
چیس ، نیکلاس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌چ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با[Web وب ]و آموزش [HTML اچ .تی .ام .ال ]
شایگانی ، شاپور ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ش۲آ۲۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چکیده تاریخ ایران : از کوچ آریایی ها تا پایان سلسله پهلوی
نراقی ، حسن ؛  تهران نشر اختران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۱۰‬,‭‌ن۴‌چ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
به سوی خود سازی
سبحانی ، کریم ؛  قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۰‬,‭‌م۴۶‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز شبکه بندی در ۲۴ ساعت
هیدن ، مت ؛  تهران انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ه ۹‌ح۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
krowemarf teNو C.پرسپکتیو++c
پاول ، رابرت ؛  تهران سائسی ، غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌پ۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل شبکه سازی برای مبتدیان
نگوس کریستوفر، واگنر بیل ؛  تهران سائسی ، غزال   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد آمار و احتمال
راد، محسن ؛  [تهران ] پردازش گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر ۱۵‌خ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی
گریمالدی ، رالف ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6