کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌
ق‍ض‍ی‍ه‌ ف‍رم‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌
ای‍ران‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌،۱۳۰۴- ۱۳۵۷
ای‍ران‌ -اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-۱۳۷۶ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۲- ۱۳۵۶ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌(ع‌ )-ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌ -خ‍طب‍ه‌ ه‍ا
ب‍رگ‍ش‍ت‌ (ری‍اض‍ی‍ات‌)
اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ - ای‍ران‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ،۱۲۹۹ - ۱۳۵۸ ح‍م‍اس‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۲ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۸ -ج‍ن‍اح‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ق‍ت‍ل‍ه‍ای‌ پ‍ی‌ در پ‍ی‌ -ای‍ران‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
آم‍ار
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، اح‍م‍د
ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ی‍وس‍ف‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، ح‍س‍ن‌
چ‍رچ‍ی‍ل‌، روئ‍ل‌ ون‍س‌
ک‍وران‍ت‌، ری‍چ‍ارد
پ‍وس‍ت‍ن‍ی‍ک‍وف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍وی‍چ‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌، ک‍ری‍م‌
راب‍ی‍ن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
م‍ی‍ر ع‍ظی‍م‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
م‍ات‍ی‍وز، ج‍ان‌
ب‍ی‍رک‍س‌، دی‍وی‍د
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، اک‍ب‍ر
ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد آرن‍ول‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ش‍رق‍ی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ راه‌ ب‍ی‍ن‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ک‍وی‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
طرح‌ ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ی‍ادآوران‌
ج‍ل‍وه‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آم‍ار ای‍ران‌
گ‍ل‍ه‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی
احمدی ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات چیست ؟
کورانت ، ریچارد ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت و تنظیم خانواده
آذربایجانی ، کریم ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۶‬,‭‌ج۸۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بازی بزرگان :وقایع نگاری جنبش اصلاحات دموکراتیک در ایران
قوچانی ، محمد علی ؛  تهران جامعه ایرانیان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۸۵‬,‭‌ق۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شریعتی و نقد سنت
یوسفی اشکوری ، حسن ؛  تهران یادآوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۷‬,‭‌ش۴‌ی۹۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه نهج البلاغه حضرت امیر المومنین (ع )
علی بن ابیطالب (ع )، امام اول ؛  [قم ] مشرقین   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به حماسه حسینی استاد مطهری
صالحی نجف آبادی ، نعمت الله ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌م۶‌ح۸۰۸۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصفهان : زادگاه جمال وکمال
میر عظیمی ، نعمت الله ؛  اصفهان گلها   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری ( آسیب شناسی گذرا به دولت دموکراتیک توسعه گرا)
گنجی ، اکبر ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار :راهنمایی به سوی ناشناخته ها
تهران انجمن آمار ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭آ۷۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری چند متغیری کاربردی
جانسون ، ریچارد آرنولد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ج ۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گزیده سخنرانیهای رئیس جمهور درباره توسعه یاسی ، توسعه اقتصادی و امنیت
خاتمی ، محمد ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۷۱۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  جلوه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریکخانه اشباح ( :آسیب شناسی گذرا به دولت دموتراتیک توسعه گرا)
گنجی ، اکبر ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۹۱‬,‭‌ق۲‌گ۸۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جایگزینی در رگرسیون
بیرکس ، دیوید ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب ۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دولت و جامعه در ایران :انقراض قاجار و استقرار پهلوی
کاتوزیان ، محمد علی ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰۷‬,‭‌ک۱۵د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پیام آبنوس :اندیشه های نیروبخش
رابینز، آنتونی ؛  تهران موسسه فرهنگی راه بین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸ر۱۸۸۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قضیه فرما
پوستنیکوف ، میخائیل میخائیلویچ ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۴‬,‭‌پ۹‌ق۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
متغیرهای مختلط و کاربرد ها
چرچیل ، روئل ونس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌ج۴‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی برای ریاضیات :علوم و مهندسی
ماتیوز، جان ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۲ر۹۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5