کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ی‌ .س‍ی‌ .پ‍س‌..آی‌ .پ‍ی‌ (پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
گ‍ی‍ت‍س‌، ب‍ی‍ل‌،۱۹۵۶
روس‍ای‌ ج‍م‍ه‍ور -ای‍ران‌ -ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌-۱۳۷۶ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍راف‍ه‍ا
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌ (ری‍اض‍ی‍ات‌)
ح‍س‍اب‍ان‌
م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ و ع‍ل‍م‍ا -ای‍ران‌ -خ‍وان‍س‍ار
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دی‍ن‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
ف‍ی‍ث‍اغ‍ورس‌ -ق‍ض‍ی‍ه‌
ک‍وان‍ت‍وم‌
اس‍ت‍ی‍ض‍اح‌ -ای‍ران‌
اح‍ت‍م‍الات‌
روس‍ای‌ ج‍م‍ه‍ور -ای‍ران‌ -ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌-۱۳۷۶
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -ق‍رن‌۱۴
ن‍وری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ،۱۳۲۸ - - دف‍اع‍ی‍ه‌ ه‍ا و ردی‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
رج‍ال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍رم‍ب‍ل‍ی‌، ج‍ی‍ن‌ پ‍ل‌
ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
دری‍پ‍ر، ن‍ورم‍ن‌ ری‍چ‍ارد
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، ع‍طاءال‍ل‍ه‌
گ‍اس‍ی‍وروی‍چ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ج‍لائ‍ی‌ پ‍ور، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
م‍ان‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ری‍دری‍ش‌ ک‍ورت‌، ات‍و
ک‍اوی‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ک‍ش‍وری‌، اح‍م‍د رض‍ا
ق‍ی‍ام‍ت‌، رض‍ا
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍وری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ب‍ان‍دی‌
ب‍وی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
دف‍ت‍ر ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ح‍ق‍ق‌ خ‍وان‍س‍اری‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اس‍ات‍ی‍د ودروس‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍وی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
ن‍ص‌
م‍ازی‍ار؛ م‍ع‍ی‍ن‌
طرح‌ ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر اس‍راء
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ذک‍ر
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ پ‍ژوه‍ش‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر
سعادت ، سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌س۷‌م۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی
بویس ، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ب۹‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد
مهاجرانی ، عطاءالله ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۵۱۸‬,‭‌م۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و کاربرد آن
بهرامی ، محمد ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب ۸۸۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تلقی فاشیستی از دین و حکومت
گنجی ، اکبر ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌گ۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرزانگان خوانسار
کشوری ، احمد رضا ؛  قم دفتر کنگره محقق خوانساری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌ک۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز [ MCSE TCP.IP ام .سی .اس .ای .تی .سی .پی ..آی .پی ]در ۱۴ روز
تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌خ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تسنیم :تفسیر قرآن کریم
جوادی آملی ، عبدالله ؛  قم مرکز نشر اسراء   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭‌ج۹‌ت۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک کوانتومی
گاسیورویچ ، استیون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌گ۲‌ف۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شوکران اصلاح :دفاعیات عبدالله نوری ، به پیوست رای دادگاه ویژه روحانیت و پاسخ عبدالله نوری به رای دادگاه
نوری ، عبدالله ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۷۰‬,‭‌ن۹آ۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و کاربرد آن در کامپیوتر (ساختمان گسسته )
ترمبلی ، جین پل ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭۴‌تر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رمز پیروزی یک رئیس جمهور:نگاهی به چگونگی رویارویی منابع قدرت در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری
کاویانی ، حمید ؛  تهران ذکر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۹‬,‭آ۵‌ک۲۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل سیلورمن
قیامت ، رضا ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸۲۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه گراف و کاربردهای آن
باندی ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭‌ب ۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیل گیتس :چگونه مرد مقتدر مایکروسافت با بازآفرینی نرم افزار رایانه ثروتمندترین مرد آمریکا شد
مانز، استیون ؛  تهران مازیار؛ معین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶/۲‬,‭‌ک۲۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اسلام در آثار شهید آیت الله مطهری ( ره )
مطهری ، مرتضی ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت امور اساتید ودروس معارف اسلامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌م۵۱۷‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رگرسیونی کاربردی
دریپر، نورمن ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۷/۲‬,‭د ۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پس از دوم خرداد :نگاهی جامعه شناختی به جنبش مدنی ایران :۱۳۷۸- ۱۳۷۶ ، خاطرات و یادداشتهای مدیر مسئول روزنامه جامعه
جلائی پور، حمید رضا ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۷۱۲‬,‭‌ج۸‌پ۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
از فیثاغورس تا اینشتین (ریاضیات پیش دانشگاهی -)۱۶
فریدریش کورت ، اتو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نوای دل
رجالی ، علی ؛  [اصفهان ] کانون پژوهش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۸‬,‭‌ج۲۴‌ن۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5