کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ،۱۳۶۹ - - خ‍اطرات‌
پ‍اس‍ک‍ال‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ه‍وش‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌ (ری‍اض‍ی‍ات‌)
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍ت‍ب‍داد -ت‍اری‍خ‌
ام‍ار ری‍اض‍ی‌
ی‍وت‍ی‍ل‍ی‍ت‍ی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌ .دی‌ .آر .م‍پ‌
پ‍اس‍ک‍ال‌
ج‍اوا (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
م‍ن‍ه‍اج‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
م‍ای‍رز، ری‍م‍ون‍د
راس‌، ش‍ل‍دون‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
ج‍دای‍ی‌، اص‍غ‍ر
ل‍م‍ی‌، ل‍ورا
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رض‍ا ق‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍اد
آرف‍ک‍ن‌، ج‍ورج‌ ب‍راون‌
ق‍اس‍م‍ی‌ آق‍ب‍اش‍ی‌، ودود
آن‍ت‍ون‍ووی‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
دی‍وی‍س‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ود، ال‍ک‍س‍ان‍در م‍ک‌ ف‍ارل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ر ک‍رد
ج‍ام‍ع‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دف‍ی‍ن‍ه‌
ن‍ص‌
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
آزاده‌
س‍لال‍ه‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍اغ‍ان‍ی‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ن‍ورن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( واح‍د ت‍ف‍رش‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی نخبه کشی :قائم مقام ، امیر کبیر، مصدق ؛ تحلیل جامعه شناسی برخی ازریشه های تاریخی استبداد و عقب ماندگی در ایران
رضا قلی ، علی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۲۹‬,‭ر۶‌ج۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت شبکه های کامپیوتری =Managing Computer networks
تهران دفینه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Norton Commander 5.0 نورتون کامندر۵.۰]
نورتون ، پیتر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ی ۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای تصادفی
راس ، شلدون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭ر ۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه آمار
مود، الکساندر مک فارلین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م ۸‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون کلاسیک و مدرن با کاربرد آن
مایرز، ریموند ؛  شهر کرد دانشگاه شهر کرد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌م ۲ر۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ویروسها و آنتی ویروسها
جباریه ، علیرضا ؛  [تهران ] ادبستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل
استالینگ ، ویلیام ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی در فیزیک
آرفکن ، جورج براون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ ۳۸ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تهیه نقشه های توپوگرافی با [SDRmap اس .دی .آر مپ ]
قاسمی آقباشی ، ودود ؛  نورند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۹‬,‭‌ق۲‌ن۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال
گوتفرید، بایرون ؛  سلاله نیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب ۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ن۹ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ویژوال فاکس پرو۳
آنتونوویچ ، مایکل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه
کافمن ، الیوت ؛  مشهد بنیاد فرهنگی باغانی : انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هوش محاسباتی ( مبانی شبکه های عصبی )
منهاج ، محمد باقر ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( واحد تفرش )، مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۸‌ه۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [JAVA جاوا]
دیویس ، استیون ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جاوا :خودآموز سریع در ۲۱ روز
لمی ، لورا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ل۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز کامل D Studio Max 2 ۳ [ تری دی استودیو ماکس تو]
پیترسون ، مایکل تاد ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌پ۲‌خ۹۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خاطراتی از دکتر هفت ساله
جدایی ، اصغر ؛  قم جامعه القرآن الکریم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۱/۵‬,‭ط۲‌ج۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [MATLAB مطلب ]
جباریه ، علیرضا ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۲‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4