کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍اک‍س‌ پ‍رو
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ت‍وپ‍ول‍وژی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍س‍ب‍ی‍ت‌ خ‍اص‌ (ف‍ی‍زی‍ک‌
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-خ‍ود آم‍وز
ن‍ج‍وم‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ -ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ادوب‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ )-راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
زی‍ل‍ی‍ک‌، م‍ی‍ش‍ل‌
خ‍ل‍ج‌ ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
ح‍ج‍ازی‌، ش‍ه‍رام‌
وی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ت‍ون‌، ان‍درو
ال‍ی‍س‌، ج‍ورج‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ری‍ن‍ر
گ‍ری‍م‍ال‍دی‌، رال‍ف‌
س‍ادات‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍د ج‍واد
رودی‍ن‌، وال‍ت‍ر
ی‍ن‍ی‍ش‌، ک‍لاوس‌
ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌
ل‍وی‍ن‌، ج‍ان‌
ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ب‍ه‍ن‍ود، م‍س‍ع‍ود
ص‍دی‍ق‍ی‌، ک‍ری‍م‌
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍اطم‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا( س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍زام‍ی‍ر، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ج‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق اسلامی
سادات ، محمد علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۸‬,‭‌س۲۱۲‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز برنامه نویسی Foxpro نسخه های ۱ تا ۲.۶ ( پیشرفته )
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲‌س۷۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین زناشویی
کارنگی ، دیل ؛  تهران جام   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Internet
هان ، هارلی ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ه۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توپولوژی
ینیش ، کلاوس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۱‬,‭‌ی۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر توپولوژی جبری
صدیقی ، کریم ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۲‬,‭‌ص۴‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
امینه
بهنود، مسعود ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردی
گریمالدی ، رالف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای برنامه ریزی خطی
اصغرپور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز کامل D Studio 4 ۳
حجازی ، شهرام ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ح۳‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و ترکیباتی
گریمالدی ، رالف ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فضا -زمان تخت و خمیده
الیس ، جورج فرانسیس رینر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳/۶۵‬,‭‌ف‍لا ۷‌ف۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱ (رشته ریاضی )
بابلیان ، اسماعیل ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب ۲آ۸۲۲۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت برای همه
لوین ، جان ؛  هرمزگان دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا ۹‌ل۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربران [ Adobe ادوب ]فتوشاپ ۳ و ۴ پیشرفته
خلج امیر حسینی ، فریبرز ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌خ۸ر۲۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز حقیقی و مختلط
رودین ، والتر ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر ۹آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نجوم و اختر فیزیک مقدماتی
زیلیک ، میشل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۵‬,‭ز۹‌ن۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۰۰مسئله حل شده در ریاضیات گسسته
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ل۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سریهای زمانی : روشهای یک متغیری و چند متغیری
وی ، ویلیام ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭و ۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی D Studio MAX ۳ [تری دی استودیو ماکس ]
کلیتون ، اندرو ؛  دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ک۸ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4