کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍الات‌ -م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ری‍اض‍ی‍ات‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ (ک‍ره‌ )-ن‍اه‍م‍واری‍ه‍ا
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ت‍ی‍م‍وری‍ان‌ ،۷۷۱- ۹۱۱ ق‌
ح‍س‍اب‌ ان‍ت‍گ‍رال‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ن‍رم‌ اف‍زار ات‍وک‍د۱۳
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
۱.ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌-ق‍رن‌ ۸ ق‌.
ان‌ س‍ی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ح‍س‍اب‍ان‌
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌
ب‍ی‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ -س‍ن‍گ‍واره‌
ج‍ب‍رم‍ج‍رد
زب‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‍ه‍ا
پ‍اس‍ک‍ال‌
اح‍ت‍م‍الات‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
م‍ی‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ج‍ازی‌، ش‍ه‍رام‌
راس‌، ش‍ل‍دون‌
ان‍ت‍س‍م‍ی‍ج‍ر، گ‍ری‌
ح‍اف‍ظ،ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ق‍اس‍م‌ آق‍ای‍ی‌، ن‍اص‍ر
راس‍ل‌
ب‍اطن‍ی‌، زه‍ره‌
رام‍ش‍ت‌
ک‍ری‍زی‍گ‌، ای‍روی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
گ‍اردن‍ر، راب‍رت‌
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
ه‍رش‍ت‍ای‍ن‌
ق‍ی‍ام‍ت‌، غ‍لام‍رض‍ا
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ه‍دی‌
چ‍ی‍ت‍چ‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
اس‍ت‍وارت‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
ارگ‌
دوران‌،دی‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
غ‍لام‍رض‍ا ق‍ی‍ام‍ت‌
ع‍ص‍ر ج‍دی‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ک‍ت‍اب‍ی‍ران‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍زام‍ی‍ر، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ بر اساس نسخه محمد قزوینی
حافظ،شمس الدین محمد ؛  تهران دوران ،دیدار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای انتگرال گیری ، تشریح مسائل فصل هفتم حساب دیفرانسیل و انتگرال ریچارد ا .سیلورمن
قیامت ، غلامرضا ؛  اصفهان غلامرضا قیامت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبر مجرد
هرشتاین ؛  مشهد دانشگاه امام رضا علیه السلام   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‌ه۴‌ج۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسمبلی Vax
باطنی ، زهره ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭و۸‌ب۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
راس ، شلدون ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ژئومرفولوژی در برنامه ریز (ملی - منطقه ای -اقتصادی )
رامشت ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۴۰۶‬,‭ر۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون ادب فارسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Object- Oriented Programming
انتسمیجر، گری ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭‌ف‍لا ۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابگان دیفرانسیل و انتگرال ، ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
استوارت ، جیمز ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۴۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تئوری بانکهای اطلاعاتی
چیتچیان ، محمد حسین ؛  تهران کلینی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌چ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای Auto CAD 13
حجازی ، شهرام ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۷ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عوامل ضد باکتریایی و مقاومت در برابر آنها
راسل ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۴۰۹‬,‭ر۲‌ع۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه های سودمند کامپیوتر(۲ (Commander Norton )و ویراستارE)
علیزاده ، مهدی ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ی ۹‌ح۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه
کافمن ، الیوت ؛  مشهد عصر جدید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمنان
میر جعفری ، حسین ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹۷‬,‭‌م۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نگرش و انگیزش ؛ در یادگیری زبان دوم
گاردنر، رابرت ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۶‬,‭‌گ۲‌ن۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کریزیگ ، ایروین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور ؛  تهران شهرآب با همکاری کتابیران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا ۵‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با برنامه نویسی [Visual Basic ویژوال بیسیک ]برای [ Windows ویندوز]
قاسم آقایی ، ناصر ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بی مهرگان سنگواره (مایکرو فسیلهای جانوری )
جعفریان ، محمد علی ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۷۷۰‬,‭‌ج۷‌ب۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5