کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ف‍رم‍ول‍ه‍ا
۱.ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌-م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌.
ح‍س‍اب‍ان‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌
س‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
پ‍اس‍ک‍ال‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ال‍ی‍س‌، راب‍رت‌
خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ی‍ن‍ی‍وا
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ح‍اک‍م‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
اش‍پ‍ی‍گ‍ل‌، م‍ورای‌ رال‍ف‌
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
م‍ف‍ی‍دی‌،ج‍م‍ش‍ی‍د
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍ی‍م‌، وو -چ‍ون‍گ‌
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) واح‍د ت‍ف‍رش‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
اق‍ب‍ال‌
اس‍ت‍اد
ت‍وح‍ی‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
اس‍اطی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ور
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات شیمی فیزیک
مفیدی ،جمشید ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شخصیتهای اسلامی شیعه
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم توحید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌س۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شخصیتهای اسلامی شیعه
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم توحید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌س۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شخصیتهای اسلامی شیعه
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم توحید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌س۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان [ Cسی :]آموزش گام به گام برنامه نویسی c د ر ۱۴ درس
آذری ، غلامرضا ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹آ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ویندوزWindows
سعادت ، سعید ؛  تهران موسسه فنی تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌س۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
بابلیان ، اسماعیل ؛  [تهران ] نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب ۲‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فرمولها و جدولهای ریاضی : شامل ۲۴۰۰ فرمول و ۶۰ جدول آمار، مهندسی و مدیریت مالی
اشپیگل ، مورای رالف ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
الیس ، رابرت ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
الیس ، رابرت ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
الیس ، رابرت ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۷ ‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک انگلیسی -فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک انگلیسی -فارسی
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
از دنیای شهر تا شهر دنیا (سیری در اندیشه سیاسی غرب )
خاتمی ، محمد ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۱‬,‭‌خ۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سنگفرش هر خیابان از طلاست
کیم ، وو -چونگ ؛  [تهران ] سیمین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ک۹۲‌س۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭۱۳۷۱‌ج‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات معاصر ایران
حاکمی ، اسماعیل ؛  [تهران ] اساطیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۵۳۵‬,‭‌ح۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل [ Dos 6.2 داس ۶.۲ :] شامل راه اندازی [ Pe2 پی ،ای ،دو ]، پارتیشن بندی دیسکت سخت متوسط [ ADM آ،دی ،ام ]...
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س ۹۴‌ج۷۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6