کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ -ای‍ران‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ت‍وپ‍ول‍وژی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ه‍ن‍دس‍ه‌ ج‍دی‍د
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، - ۱۳۵۷ع‍ل‍ل‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ اس‌ داس‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ -ع‍ل‍ل‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
لان‍گ‌، س‍رژ
ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍د
راب‍ی‍ن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
اس‍م‍ارت‌، ج‍ی‍م‍ز
س‍ی‍م‍ز، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌
ذاک‍ری‌، ب‍ت‍ول‌
ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
اف‍ش‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ان‍درس‍ن‌، ارل‍ی‍ن‍گ‌
 
ناشر:
ک‍ورش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
ات‍ا
ف‍ردوس‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍ب‌ س‍ی‍اس‍ی‌
م‍ش‍اوره‌ آم‍وزش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ی‍گ‍ان‍ه‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
لانگ ، سرژ ؛  تهران کورش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۱‬,‭‌ل۲‌ج۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
لانگ ، سرژ ؛  تهران کورش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۱‬,‭‌ل۲‌ج۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
لانگ ، سرژ ؛  تهران کورش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۱‬,‭‌ل۲‌ج۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای آماری گسسته و کاربرد آن در علوم اجتماعی
اندرسن ، ارلینگ ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف‍لا ۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری و کاربرد آن در علوم ( پایه -اقتصادی -اجتماعی -کشاورزی )
افشین نیا، منوچهر ؛  تهران اتا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ف‍لا ۷ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هندسه های جدید
اسمارت ، جیمز ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ه۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژگان ریاضی :انگلیسی به فارسی ؛ فارسی به انگلیسی
باقری ، محمد ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭‌ب۲و۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزیده کتاب :انقلاب اسلامی و ریشه های آن
عمید زنجانی ، عباسعلی ؛  تهران نشر کتاب سیاسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸۰۱۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزیده کتاب :انقلاب اسلامی و ریشه های آن
عمید زنجانی ، عباسعلی ؛  تهران نشر کتاب سیاسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸۰۱۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزیده کتاب :انقلاب اسلامی و ریشه های آن
عمید زنجانی ، عباسعلی ؛  تهران نشر کتب سیاسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸۰۱۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی
ذاکری ، بتول ؛  تهران مشاوره آموزش تحقیق   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۷/۶‬,‭ذ۲ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
توان بی پایان :رمز و راز موفقیت در زندگی
رابینز، آنتونی ؛  [تهران ] یگانه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸ر۱۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی توپولوژی
سیمز، بنجامین ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۱‬,‭‌س۸۵‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی توپولوژی
سیمز، بنجامین ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۱‬,‭‌س۸۵‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی توپولوژی
سیمز، بنجامین ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۱‬,‭‌س۸۵‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی توپولوژی
سیمز، بنجامین ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۱‬,‭‌س۸۵‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی توپولوژی
سیمز، بنجامین ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۱‬,‭‌س۸۵‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل (MS - DOS ام .اس .داس )مقدماتی ( ۱ تا۶.۲۲)
سعادت ، سعید ؛  [تهران ] مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
در خدمت و خیانت روشنفکران
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۱۳‬,‭آ۷د۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گزیده کتاب :انقلاب اسلامی و ریشه های آن
عمید زنجانی ، عباسعلی ؛  تهران نشر کتاب سیاسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸۰۱۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4