کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داده‌ پ‍ردازی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ارب‍ع‍ی‍ن‍ات‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ام‍ام‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
آی‍زر، ف‍ران‍ک‌
پ‍رس‍ون‌، رن‌
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اه‍ان‍ی‍ان‌، ه‍ان‍س‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
ات‍وود، ج‍ری‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
ن‍گ‍اه‌
س‍روش‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
اس‍لام‍ی‍ه‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‍
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انگرال با هندسه تحلیلی :کتاب عام
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ستارگان درخشان
نجفی ، محمد جواد ؛  تهران اسلامیه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۶‬,‭‌ن۳‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
آیزر، فرانک ؛  ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک اهانیان
اهانیان ، هانس ؛  تهران نشر کتاب ، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ف‍لا ۸۷‌ف۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک اهانیان
اهانیان ، هانس ؛  تهران نشر کتاب ، کتاب ماد   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ف‍لا ۸‌ف۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلگر سیستمها
اتوود، جری ؛  اصفهان سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲۳‌ت۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی -فارسی
باطنی ، محمد رضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ب۲۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی -فارسی
باطنی ، محمد رضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع WINDOWS 3.1 برای برنامه نویسان
پرسون ، رن ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و ۹۵‌پ۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سهراب سپهری :شعر سپهری از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده ...
حقوقی ، محمد ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PITR‬,‭۸۰۹۰‬,‭آ۱۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ( Cکتاب جامع توربو CوC++)
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ( Cکتاب جامع توربو CوC++)
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ( Cکتاب جامع توربو CوC++)
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ( Cکتاب جامع توربو CوC++)
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرح چهل حدیث (اربعین حدیث )
خمینی ، روح الله ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴۳/۹‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۴۳۰۲۲۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سبوی عشق :غزلهای عارفانه حضرت امام خمینی
خمینی ، روح الله ؛  [تهران ] سروش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌م۹۹‌س۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انگرال با هندسه تحلیلی :کتاب عام
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انگرال با هندسه تحلیلی :کتاب عام
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انگرال با هندسه تحلیلی :کتاب عام
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انگرال با هندسه تحلیلی :کتاب عام
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4