کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍الات‌ -م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ع‍ل‍وم‌ اداری‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ل‍م‍ب‍ه‌
ف‍ارس‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا، اص‍لاح‍ه‍ا و اش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ا
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
زب‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌ -خ‍ودآم‍وز
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۰۴- ۶۷۲ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍س‍اب‍ان‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍اس‍ک‍ال‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ح‍م‍د(ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌ -.خ‍ات‍م‍ی‍ت‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ج‍ب‍ر -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍ی‌ زوت‍ان‍ی‌، اوس‍ام‍و
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ت‍وم‍اس‌، ج‍رج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
س‍ادات‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ف‍ی‍ف‍ن‍ر، ج‍ان‌ م‍ک‌ دون‍ال‍د
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
ای‍زددوس‍ت‍دار، ن‍وروز
ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍ورب‍خ‍ش‌، اح‍م‍د
ک‍ات‍ن‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور لای‍ل‌
 
ناشر:
گ‍ل‍ب‍ان‍گ‌
آق‍ا ب‍ی‍گ‌
دم‍اون‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا( س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ع‍ل‍م‍ی‌
پ‍ره‍ام‌
ص‍درا
م‍ن‍ص‍وری‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی معدنی
کاتن ، فرانک آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خاتمیت
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۱/۲‬,‭‌م۶‌خ۱۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خاتمیت
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۱/۲‬,‭‌م۶‌خ۱۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جبر و آنالیز
ایزددوستدار، نوروز ؛  [تهران ] منصوری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌ف‍لا ۹ ‌ج۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جبر و آنالیز
ایزددوستدار، نوروز ؛  [تهران ] منصوری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌ف‍لا ۹ ‌ج۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور لایل ؛  [تهران ] پرهام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف‍لا ۵‌م۷۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران دماوند   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ح۲ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اصول و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
توسلی ، جواد ؛  آقا بیگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ت۹آ۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
توماس ، جرج برینتن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
توماس ، جرج برینتن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
توماس ، جرج برینتن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پله پله تا ملاقات خدا : درباره زندگی ، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۵‬,‭ز۴‌پ۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق اسلامی
سادات ، محمد علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۸‬,‭‌س۲۱۲‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمهای اداری
فیفنر، جان مک دونالد ؛  [اصفهان ] دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۵۳۱‬,‭‌ف۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز مکالمات روزمره ژاپنی
می زوتانی ، اوسامو ؛  تهران گلبانگ   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
غلط ننویسیم :فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
نجفی ، ابوالحسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۷۳‬,‭‌ن۳‌غ۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پمپ و پمپاژ
نوربخش ، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۰۰‬,‭‌ن۹‌پ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3