کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -ع‍ق‍ای‍د -ت‍اری‍خ‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا -اب‍زار ، وس‍ای‍ل‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ع‍ن‍ص‍ره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
ب‍ش‍اگ‍رد -ت‍اری‍خ‌
ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ت‍اری‍خ‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
ای‍وز، ه‍وارد وای‍ت‍ل‍ی‌
پ‍ی‍رام‍و، م‍ی‍ک‍ل‌
اک‍ب‍ر زاده‌ خ‍ی‍اوی‌، ع‍ظی‍م‌
ب‍س‍ون‌، ژان‌
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‌
آق‍اپ‍ورم‍ق‍دم‌، رض‍ا
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
پ‍ورم‍ق‍دم‌، ی‍ارع‍ل‍ی‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اب‍ری‌، ح‍س‍ن‌
پ‍ارزی‍ن‍س‍ک‍ی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ب‍رگ‌
ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌
اطل‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ه‍اد
ع‍ل‍م‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
زری‍ن‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عناصر:تاریخجه ،خواص ، طرزتهیه و کاربرد برای دوره های پیشدانشگاهی و دانشگاهی
آقاپورمقدم ، رضا ؛  [تهران ] اطلس   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سفر روس
آل احمد،جلال ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DK‬,‭۲۸‬,‭آ۷‌س۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تاریخ ریاضیات
ایوز، هوارد وایتلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تاریخ ریاضیات
ایوز، هوارد وایتلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تاریخ ریاضیات
ایوز، هوارد وایتلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱‬,‭‌ف‍لا ۹آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تاریخ ریاضیات
ایوز، هوارد وایتلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تاریخ ریاضیات
ایوز، هوارد وایتلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱‬,‭‌ف‍لا۹ آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی
بسون ، ژان ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم آزمایشگاه (روش تحقیق )
اکبر زاده خیاوی ، عظیم ؛  تهران هاد   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با آنالیز ریاضی
پارزینسکی ، ویلیام ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌پ۲ آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با آنالیز ریاضی
پارزینسکی ، ویلیام ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌پ۲آ۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بشاگرد، گذری بر جهات محرومیت منطقه
حسینی ابری ، حسن ؛  [اصفهان ] دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۵‬,‭‌ش۲‌ح۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گنه گنه های زرد
پورمقدم ، یارعلی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌گ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنیز ملکه مصر
پیرامو، میکل ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۴۸۶۵‬,‭‌ی۴‌ک۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل به انضمام آخرین فتاوای جدید
خمینی ، روح الله ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸ر۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل به انضمام آخرین فتاوای جدید
خمینی ، روح الله ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸ر۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم صحیفه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۶‬,‭‌س۲‌ب۳۰۴۱‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم صحیفه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۶‬,‭‌س۳۰۴۱۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3