کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.آم‍ار.
م‍س‍ت‍راح‌ -آم‍وزش‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍دگ‍ان‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
گ‍رم‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌-۱۳۵۸ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
۱.ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌ -ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌.
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
لان‍داو، ل‍ی‌ ی‍ف‌ داووی‍دوی‍چ‌
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، ج‍ورج‌ م‍ک‌ آرن‍ت‍ی‌
ب‍ات‍اچ‍اری‍ا، گ‍وری‌
ف‍اک‍س‌، ری‍چ‍ارد
زی‍م‍ان‍س‍ک‍ی‌، م‍ارک‌ وال‍دو
چ‍ان‍گ‌، ک‍ای‌ لای‌
اص‍غ‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ج‍واد
ک‍رودی‍س‌، دی‍وی‍د
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ات‍ن‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ص‍درا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای برنامه ریزی خطی
اصغرپور،محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای برنامه ریزی خطی
اصغرپور،محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای آماری
باتاچاریا، گوری ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب ۲‌م۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای آماری
باتاچاریا، گوری ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب ۲‌م۷‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای آماری
باتاچاریا، گوری ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مقدماتی احتمال و فرآیندهای تصادفی
چانگ ، کای لای ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌چ ۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حرارت و ترمودینامیک
زیمانسکی ، مارک والدو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۵۴/۲‬,‭ز ۹‌ح۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نظافت عقب ماندگان ذهنی :برنامه ای سریع برای نظافت کردن بطورمستقل در روز و شب
فاکس ، ریچارد ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۸۴‬,‭‌م۵‌ف۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
کاتن ، فرانک آلبرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال برای رشته های بازرگانی ، زیست شناسی و علوم اجتماعی
کرودیس ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌گ۴‌ح۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال برای رشته های بازرگانی ، زیست شناسی و علوم اجتماعی
کرودیس ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌گ۴‌ح۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال برای رشته های بازرگانی ، زیست شناسی و علوم اجتماعی
کرودیس ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳.۳/۳‬,‭‌ک ۴‌ح۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال برای رشته های بازرگانی ، زیست شناسی و علوم اجتماعی
کرودیس ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌گ۴‌ح۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال برای رشته های بازرگانی ، زیست شناسی و علوم اجتماعی
کرودیس ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌گ۴‌ح۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و کاربردهای آنالیز عددی
فیلیپس ، جورج مک آرنتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف ۹‌ن۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دوره فشرده فیزیک نظری
لانداو، لی یف داوویدویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ل ۳د۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دوره فشرده فیزیک نظری مکانیک کوانتومی
لانداو، لی یف داوویدویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ل ۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون جمهوری اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱‬,‭‌م۶‌پ۹۲‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2