کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‌ -آن‍ال‍ی‍ز
ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ری‍اض‍ی‍ات‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
۱.ات‍م‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍روت‌ س‍ی‍گ‌، اروی‍ن‌
آق‌ اول‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍د ج‍واد
ازف‌
ل‍ی‍ن‍دن‌ ب‍ل‌ ، روت‌ .م‍اری‍ون‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ص‍درا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشکارسازی تابشهای هسته ای
ازف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۴‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۵‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۴‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۴‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۵‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با علوم اسلامی
مطهری ، مرتضی ؛  قم صدرا   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۱۵‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭HP‬,‭۳۰۲۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
کروت سیگ ، اروین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۴ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیناب نمایی شدید مغناطیسی هسته ای :مطالعاتی در شیمی نوین
لیندن بل ، روت .ماریون ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۵‬,‭‌ل ۹‌ب۹‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز
آق اولی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭آ۷آ۸‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک