کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۲]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر
ج‍ب‍ر -راه‍ن‍م‍ای‌ ام‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -س‍رگ‍رم‍ی‍ه‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
ش‍ه‍ری‍اری‌، پ‍روی‍ز
دی‍ک‍س‍م‍ی‍ه‌، ژاک‌
ال‍ن‍س‍ک‍ی‌، ش‍ه‌ پ‍ان‌
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
در پی فیثاغورس
النسکی ، شه پان ؛  [تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۵‬,‭‌ی ۸د۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جبر
دیکسمیه ، ژاک ؛  تهران ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭د۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبر
دیکسمیه ، ژاک ؛  تهران ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭د۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک آماری (مکانیک استاتیستیک )
شاهین ، چارلز ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱/۵‬,‭‌ش ۲‌ت۲‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جبر
شهریاری ، پرویز ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران فرانکلین   ، ۱۳۵۲-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌م۶آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک