کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راح‍ه‌ ال‍رواح‌
۱.زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - و اژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌.
 
پدیدآور:
ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د دق‍ی‍ق‍ی‌ م‍روزی‌
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌،ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی -فارسی در دو جلد
آریانپور کاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی -فارسی در دو جلد
آریانپور کاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راحه الرواح
شمس الدین محمد دقیقی مروزی ؛  انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭BIR‬,‭۴۸۹۷‬,‭‌ب۳۱۳۴۵‬,‭۱۳۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک