کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ات‍م‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ق‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‌
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
ف‍ری‍م‍ان‌، آی‍رام‍اگ‍زی‍م‍ی‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
رواق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نفرین زمین با شش تصویر ا.هانیبال الخاص
آل احمد،جلال ؛  [تهران ] نیل   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات
آل احمد، جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۴۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کلیله و دمنه انشای ابوالمعالی نصر الله منشی
کلیله و دمنه ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۹۰۹۲‬,‭‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اتم چیست ؟
فریمان ، آیراماگزیمیلین ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۴۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک