کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۳۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶
۱.اورازان‌-آداب‌ و رس‍وم‌.۲. اورازان‌ - ج‍غ‍راف‍ی‍ا.
ص‍ائ‍ب‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۰۱۶ ؟- ۱۰۸۶ ؟ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ص‍ائ‍ب‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۰۱۶ ؟- ۱۰۸۶ ؟ق‌
ن‍ظام‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
 
ناشر:
زوار
دان‍ش‌
خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اورازان ،وضع محل ،آداب و رسوم ،فلکلور،لهجه .
آل احمد، جلال ؛  تهران دانش   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭و۴آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چهار مقاله
نظامی ، احمد بن عمر ؛  تهران زوار   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۱۱۷‬,‭‌چ۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات صائب تبریزی از روی نسخه خطی که خود شاعر تصحیح نموده است
صائب ، محمدعلی ،۱۰۱۶ ؟- ۱۰۸۶ ؟ق ؛  [تهران ] خیام   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۳۷۶‬,‭۱۳۳۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک