کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍ن‍دم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ن‍دم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
گ‍ن‍دم‍ی‌،اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار نظری
گندمی ، ابوالفضل ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌گ ۹آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون
گندمی ،ابوالفضل ؛  چاپ پنجم   ، بهار۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نمونه گیری
گندمی ،ابوالفضل ؛  چاپ پنجم بهار۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک