کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍ری‍ور، ی‍رآل‍ن‌%گ‍ری‍ور، ی‍رآل‍ن‌%ان‍زان‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د، ۱۳۳۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌%ان‍زان‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د، ۱۳۳۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍ور، ی‍رآل‍ن‌
 
ناشر:
:ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه های Foxpro 2.6 ]فاکس پرو دو و شش دهم ]
گریور، یرآلن %گریور، یرآلن %انزانی ، امیراسعد، ۱۳۳۹ - ، مترجم %انزانی ، امیراسعد، ۱۳۳۹ - ، مترجم ؛  ]تهران [ :صفار   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌گ ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک