کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍رش‍م‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍رچ‍ی‍ل‌، روئ‍ل‌ ون‍س‌،۱۸۹۹ .- م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ط و ک‍ارب‍رده‍ا
ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ح‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ط وک‍ارب‍رد ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
خ‍ی‍ر ال‍ل‍ه‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ه‍وش‍ن‍گ‌ خ‍ی‍ر ال‍ه‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍رش‍م‍ه‌
ک‍رش‍م‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی
لطفی ، طاهر ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل کامل مسائل متغیرهای مختلط و کاربردها :قابل استفاده برای دانشجویان ریاضی ، فنی و مهندسی و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
خیر اللهی ، هوشنگ ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌چ۴‌م۲۲۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تشریح مسائل آنالیز ریاضی (۱ )تام اپوستل
لطفی ، طاهر ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۲آ۸۲۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جامع آمار واحتمال
کیانی ، مهدی ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ک ۹‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تشریح مسائل اژشنایی با تحقیق در عملیات حمدی طه
لطفی ، طاهر ؛  همدان انتشارات کرشمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ل۶ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حل کامل مسائل متغیر های مختلط و کاربرد ها
هوشنگ خیر الهی ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ب۴‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک