کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍رای‍ه‌ چ‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
ک‍رای‍ه‌ چ‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌( م‍ش‍ه‍د)
رواق‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد)   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ک۴‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی ( مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ک۴‌م۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۲[ دو ]برای دانشجویان علوم و مهندسی
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد رواق مهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک ۳۷آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک