کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
دی‍س‍ک‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ی‍و ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ک‍وات‍روپ‍رو -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌
ات‍وک‍د (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍دئ‍وی‍ی‌ ب‍ره‍م‌ ک‍ن‍ش‍ی‌
ی‍وت‍ی‍ل‍ی‍ت‍ی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
س‍ی‌
۱ .ف‍اک‍س‌ پ‍رو ۲/۶.
ج‍اوا (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ه‍ان‍س‍ل‍م‍ن‌، دوان‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌
پ‍رس‍ون‌، رن‌
اس‍اک‍وو، ج‍ف‍ری‌
ای‍ن‍م‍ان‌، دان‌
ج‍ون‍ز،ادوارد
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
ش‍ل‍دون‌، ت‍وم‍اس‌
دی‍وی‍س‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ب‍رن‍ز، پ‍ات‍ری‍ک‌
پ‍ف‍اف‍ن‍ب‍رگ‌، ب‍رای‍ان‌
وی‍ل‍ت‍ون‌، ری‍چ‍ارد
ش‍رک‍ت‌ ک‍ی‍و
ه‍ری‍ن‍گ‍ت‍ن‌، دی‍وی‍د
ک‍ی‌، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Foxprow 2.6 برای برنامه نویسان
جونز،ادوارد ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۹۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها با Cسی
اساکوو، جفری ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س ۹‌ف‍لا۴۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها با Cسی
اساکوو، جفری ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س ۹‌ف‍لا۴۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها با Cسی
اساکوو، جفری ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س ۹‌ف‍لا۴۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها با Cسی
اساکوو، جفری ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س ۹‌ف‍لا۴۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع WINDOWS 3.1 برای برنامه نویسان
پرسون ، رن ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و ۹۵‌پ۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاربران کامپیوتر
شرکت کیو ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قالبهای فایلهای گرافیکی
کی ، دیوید ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۹‌ق۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ ASSEMBLY اسمبلی ]پیشرفته
هالزنر، استیون ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ه۲۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Quatttro pro 4 برای برنامه نویسان
برنز، پاتریک ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ک ۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز استفاده از هارد دیسک
شلدون ، توماس ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹‌ش۷۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ساختار داخلی کامپیوتر های شخصی IBM- PC & PS.2
نورتون ، پیتر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۷۹۸۳۳۷‬,‭‌ی‍سا‍ن‍ش‍با‍ت‍ک ‌هرا‍م‍ش‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Internet
هان ، هارلی ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ه۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز استفاده ازQBASIC
اینمان ، دان ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ک۹۳‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Norton Commander 5.0 نورتون کامندر۵.۰]
نورتون ، پیتر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ی ۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [JAVA جاوا]
دیویس ، استیون ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی برنامه نویسی سیستمهای ویدئویی
ویلتون ، ریچارد ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۵‬,‭و۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی اصطلاحات کاربران کامپیوتر
پفافنبرگ ، برایان ؛  کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌پ۷‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [Matlab 6 مطلب ]
هانسلمن ، دوان ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ه۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [AutoCAD 2002 اتوکد دو هزار و دو]
هرینگتن ، دیوید ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۸‬,‭‌ه۶۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2