کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍رت‍ک‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
پ‍ارادک‍س‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
ج‍ون‍ز، ادوارد
ان‍ت‍س‍م‍ی‍ج‍ر، گ‍ری‌
ف‍ال‍ک‌، ب‍ن‍ت‌
 
ناشر:
چ‍رت‍ک‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ MS-Dos 6.22 ام .اس .داس ۶.۲۲]
نورتن ، پیتر ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
aradox 4.0Pبه زبان ساده
جونز، ادوارد ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۸۷۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
nternetIبه زبان ساده
فالک ، بنت ؛  چرتکه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف‍لا ۹‌ف۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Object- Oriented Programming
انتسمیجر، گری ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭‌ف‍لا ۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک