کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
داده‌ه‍ای‌ ک‍لان‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍ش‍ان‌، ک‍ری‍ش‌
وی‍ل‍ن‌، ادوارد
ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ن‍ع‍م‍ت‌ ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ج‍ون‍ز، ادوارد،۱۹۵۲
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د،- ۱۳۳۲
آن‍ت‍ون‍ووی‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
آج‍ی‍گ‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
زرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود
گ‍ری‍ور، ی‍رآل‍ن‌
آج‍ی‍گ‍ل‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ک‍س‍ل‌، پ‍ل‌
 
ناشر:
:م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ص‍ف‍ار
م‍ه‍رج‍رد
:ص‍ف‍ار
چ‍ک‍ام‍ه‌ ب‍اران‌
ن‍ص‌
س‍م‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ف‍ه‍ی‍م‌
:ن‍ش‍ر س‍م‍ن‌
ج‍ل‍وه‌
ن‍اق‍وس‌
ش‍ای‍گ‍ان‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه های [ Foxpro 2.6 فاکس پرو دو و شش دهم ]
گریور، یرآلن ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌گ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ویژوال فاکس پرو۳
آنتونوویچ ، مایکل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی [Access اکسس ]
زرگر، محمود ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲ز۳۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و طراحی پایگاه داده ها
نعمت بخش ، محمد علی ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۶۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام اکسس ۲۰۰۲
شرکت مایکروسافت ؛  تهران مهرجرد   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اوراکل ۸ در ۲۱روز
ویلن ، ادوارد ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲و۹۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اکسس ۲۰۰۲ در ۲۱ روز
کسل ، پل ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده ازFoxpro 2.6
شرکت مایکروسافت ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [FOX فاکس ]
آجیگل ، محمد حسن ؛  تهران سمن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲آ۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم مدیریت پایگاه داده ها ( : مفاهیم و تکنیکها)
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی Foxpro ]فاکس پرو ]نسخه های ۱ تا۲/۶ ( مقدماتی )
سعادت ، سعید،- ۱۳۳۲% ایمانی ، حمید،- . ۱۳۴۵ ؛  تهران :مجتمع فنی تهران   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان بانک اطلاعاتی FoxPro 2.6 for Dos ]فاکس پرو ۲/۶ فور داس ]با چند مطلب جدید تکنیک eromhsuR ]راشمور]
جونز، ادوارد،۱۹۵۲% جونز، ادوارد،۱۹۵۲% نیلگران ، حسن orPxoF ].فاکس پرو ]در محیط شبکه %نیلگران ، حسن orPxoF ].فاکس پرو ]در محیط شبکه ؛  فهیم   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج ۸۷۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی Foxpro ]فاکس پرو ]نسخه های ۱ تا۲/۶ ( مقدماتی )
سعادت ، سعید،- ۱۳۳۲% ایمانی ، حمید،- . ۱۳۴۵ ؛  تهران :مجتمع فنی تهران   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Fox ]فاکس ]
آجیگل ، محمدحسن ؛  تهران :نشر سمن   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان بانک اطلاعاتی FoxPro 2.6 for Dos ]فاکس پرو ۲/۶ فور داس ]با چند مطلب جدید تکنیک eromhsuR ]راشمور]
جونز، ادوارد،۱۹۵۲% جونز، ادوارد،۱۹۵۲% نیلگران ، حسن orPxoF ].فاکس پرو ]در محیط شبکه %نیلگران ، حسن orPxoF ].فاکس پرو ]در محیط شبکه ؛  فهیم   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج ۸۷۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه های Foxpro 2.6 ]فاکس پرو دو و شش دهم ]
گریور، یرآلن %گریور، یرآلن %انزانی ، امیراسعد، ۱۳۳۹ - ، مترجم %انزانی ، امیراسعد، ۱۳۳۹ - ، مترجم ؛  ]تهران [ :صفار   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌گ ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه یی بر کلان داده ها؛ مفاهیم و کاربردها
کریشان ، کریش ؛  کرج bتلفن ناشر : ۰۲۶۳۴۴۹۵۶۰۲،آدرس ناشر :کرج بلوار موذن ابتدای شهرک جهازیها پلاک ۳۱ چکامه باران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۷۶/د۲۵،‌ک۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک