کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍اک‍س‌ پ‍رو
ف‍اک‍س‌ پ‍رو۲.۶ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍اک‍س‌ پ‍رو(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -طراح‍ی‌
اس‌ ک‍ی‍و ال‌ س‍رور
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
دل‍ف‌ی‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ طلاع‍ات‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍ور ان‍گ‍ی‍ز، ک‍ری‍م‌
ه‍ارم‍ن‌، اری‍ک‌
ری‍وردان‌، رب‍ک‍ا
وی‍ل‍ن‌، ادوارد
ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ن‍ع‍م‍ت‌ ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
آن‍ت‍ون‍ووی‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ج‍ون‍ز، ادوارد
ه‍دای‍ت‌ ف‍ر، ام‍ی‍ر م‍ه‍دی‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
پ‍ره‍ی‍زگ‍اری‌، م‍س‍ع‍ود
زرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود
چ‍ی‍ت‍چ‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ری‍ور، ی‍رآل‍ن‌
ک‍س‍ل‌، پ‍ل‌
س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ع‍اب‍د
ص‍ف‍ار
م‍ه‍رج‍رد
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ص‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ف‍ه‍ی‍م‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
ج‍ل‍وه‌
ن‍اق‍وس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( م‍اج‍د)
ش‍ای‍گ‍ان‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه های [ Foxpro 2.6 فاکس پرو دو و شش دهم ]
گریور، یرآلن ؛  [تهران ] صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌گ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پایگاه داده ها (بانک اطلاعاتی )
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی به کمک Fox PRO
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد دانشگاه مشهد، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۶۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تئوری بانکهای اطلاعاتی
چیتچیان ، محمد حسین ؛  تهران کلینی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌چ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان بانک اطلاعاتی Fox Pro 2.6 For Dos با چند مطلب جدید ، تکنیک Rushmore EXE ، مدیر کاتالوگ یا ... برای ساختن فایل
جونز، ادوارد ؛  فهیم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲‌ج۸۷۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی با فاکس پرو۲.۶
شور انگیز، کریم ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( ماجد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ویژوال فاکس پرو۳
آنتونوویچ ، مایکل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی [Access اکسس ]
زرگر، محمود ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲ز۳۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و طراحی پایگاه داده ها
نعمت بخش ، محمد علی ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۶۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام اکسس ۲۰۰۲
شرکت مایکروسافت ؛  تهران مهرجرد   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش قدم به قدم برنامه نویسی Microsoft SQL server 2000
ریوردان ، ربکا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اوراکل ۸ در ۲۱روز
ویلن ، ادوارد ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲و۹۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها تحت دلفی
پرهیزگاری ، مسعود ؛  [تهران ] عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی ، محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اکسس ۲۰۰۲ در ۲۱ روز
کسل ، پل ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی شبکه های کامپیوتری
تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول ، طراحی و اجرای پایگاه داده ها
هدایت فر، امیر مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ه۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی پایگاه داده ها
سیلبر شاتس ، آبراهام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۸۷۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی دلفی
هارمن ، اریک ؛  سهادانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۸‌ه۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده ازFoxpro 2.6
شرکت مایکروسافت ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2