کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍اس‍ک‍ال‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍اس‍ک‍ال‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍اس‍ک‍ال‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ ه‍ا
پ‍اس‍ک‍ال‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ع‍اب‍د
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍اغ‍ان‍ی‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌) ، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال
گاتفرید، بایرون ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه تهران ) ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای پاسکال
سلیمی ، محمد ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه
کافمن ، الیوت ؛  مشهد بنیاد فرهنگی باغانی : انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات برنامه نویسی به زبان پاسکال
حقیقی ، منصور ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۹/۷۳‬,‭‌پ۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ‍س۲‌س۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل توربو پاسکال ۷
کافمن ، الیوت ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک