کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍اس‍ک‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍اس‍ک‍ال‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍اس‍ک‍ال‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ ه‍ا
ان‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍اس‍ک‍ال‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ث‍ل‍ث‌ پ‍اس‍ک‍ال‌
ت‍ورب‍و پ‍اس‍ک‍ال‌
پ‍اس‍ک‍ال‌
پ‍اس‍ک‍ال‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ی‍ن‍ی‍وا
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
ب‍ه‍ادری‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ع‍اب‍د
اش‍اره‌، ش‍ک‍وف‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌) ، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) واح‍د ت‍ف‍رش‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
س‍لال‍ه‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ب‍خ‍ش‍وده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍اغ‍ان‍ی‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ل‍وه‌
ع‍ص‍ر ج‍دی‍د
آق‍اب‍ی‍گ‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال
گاتفرید، بایرون ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه تهران ) ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال
گاتفرید، بایرون ؛  تهران علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز برنامه نویسی توربوپاسکال
سلیمی ، محمد ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌س۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه
کافمن ، الیوت ؛  مشهد عصر جدید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان توربو پاسکال
توسلی ، جواد ؛  ]تهران ] آقابیگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ت۸۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعملهای محاسبات عددی
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ساخت یافته به زبان پاسکال
صادقی ، ایرج ؛  تهران اشاره ، شکوفا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ص۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی به زبان پاسکال
بهادری ، ملیحه ؛  جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  [تربت حیدریه ] بخشوده   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌س۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای پاسکال
سلیمی ، محمد ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال
گوتفرید، بایرون ؛  سلاله نیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب ۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه
کافمن ، الیوت ؛  مشهد بنیاد فرهنگی باغانی : انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات برنامه نویسی به زبان پاسکال
حقیقی ، منصور ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۹/۷۳‬,‭‌پ۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ‍س۲‌س۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مثلث عددی خیام -پاسکال و مثلثهای شبیه آن
بهبودیان ، جواد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ب ۸۵‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل توربو پاسکال ۷
کافمن ، الیوت ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2