کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍اری‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ :ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آن‍ال‍ی‍ز ف‍وری‍ه‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ --
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‍ان‌
 
پدیدآور:
پ‍اری‍اب‌، خ‍ل‍ی‍ل‌،- ۱۳۲۴
ج‍ذب‍ی‌، ب‍ت‍ول‌
آرام‍ان‍وی‍چ‌
، ای‍س‍اک‌ آب‍رام‍ووی‍چ‌
م‍ارون‌، ای‍س‍اک‌ آب‍رام‍ووی‍چ‌
 
ناشر:
خ‍ل‍ی‍ل‌ پ‍اری‍اب‌
:پ‍اری‍اب‌
پ‍اری‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی
مارون ، ایساک آبراموویچ ؛  [تهران ] خلیل پاریاب   ، ۱۳۶۵-۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
آرامانویچ ؛  تهران پاریاب   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ح۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی (آنالیز فوریه )
جذبی ، بتول ؛  تهران پاریاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۳/۵‬,‭‌ج۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی
، ایساک آبراموویچ ؛  تهران :پاریاب   ، ،۱۳۷۷ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی " لیتهولد"
پاریاب ، خلیل ،- ۱۳۲۴ ؛  تهران پاریاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵۲۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک