کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ص‍ب‌ و راه‌ ان‍دازی‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز XP م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ .پ‍ی‌ .م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد، رم‍ض‍ان‌
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ق‍ن‍ب‍ر زاده‌، رض‍ا
ق‍اس‍م‌ آق‍ای‍ی‌، ن‍اص‍ر
ح‍س‍ن‍ی‌ ب‍ی‍ج‍ارب‍ن‍ه‌، ف‍رش‍ی‍د
ف‍رس‍ای‍ی‌، داری‍وش‌
ک‍اش‍ف‌ ال‍ح‍ق‌، اف‍روز
خ‍ل‍ی‍ق‌، غ‍لام‍رض‍ا
ف‍رس‍ای‍ی‌، داری‍وش‌،- ۱۳۳۹
ک‍رام‍ل‍ی‍ش‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ق‍اس‍م‌ آق‍ائ‍ی‌، ن‍اص‍ر
روس‍اک‍وف‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
س‍ع‍ادت‌
اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌
 
ناشر:
:م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ دی‍گ‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور: ن‍اق‍وس‌
:م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
آذرخ‍ش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
:آی‍ن‍ده‌ دی‍گ‍ر
:دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
ش‍ای‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ویندوزWindows
سعادت ، سعید ؛  تهران موسسه فنی تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌س۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با برنامه نویسی [Visual Basic ویژوال بیسیک ]برای [ Windows ویندوز]
قاسم آقایی ، ناصر ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
[ORD 7.0Wورد۷.۰ ] تحت ویندوز۹۵
روساکوف ، سیلویا ؛  تهران موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور: ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Word 97 ورد۹۷ ] تحت [Windows 95 & 97 ویندوز ۹۵ و۹۷]
کراملیش ، کریستین ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۴‌ک۴۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام و استاندارد[Windows XP ویندوز ایکس پی .]مطابق با استاندار آموزشی فنی و حرفه ای ...
خلیق ، غلامرضا ؛  تهران انتشارات راهی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Windows Me ویندوز ام .ای ]
پری ، گرگ ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۴۴۵۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات رجیستری ویندوز
قنبر زاده ، رضا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ق۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز ۹۸( ۱ :)شاخه کاردانش استاندار مهارت رایانه کار درجه ۲
سعادت ، سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵و۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز۹۸( ۲ :)شاخه کار دانش استاندارد مهارت : رایانه کار درجه ۱
کاشف الحق ، افروز ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل پیتر نورتن ویندوز [ XP ایکس .پی ]
فرسایی ، داریوش ؛  تهران موسسه انتشاراتی آینده دیگر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۴۵۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری ویندوزXP
اوهارا، شلی ؛  بابل انتشارات علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام اکسل
عباس نژاد، رمضان ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ح۲۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نصب و راه اندازی سیستمهای عامل ویندوز
حسنی بیجاربنه ، فرشید ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶‌ح۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با برنامه نویسی Visual Basic ]ویژوال بیسیک ]برای swodniW ]ویندوز]
قاسم آقائی ، ناصر ؛  اصفهان :دانشگاه اصفهان   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آسان ویندوز2000]دوهزار]
اوهارا، شلی %اوهارا، شلی %متواضع ، علی اکبر، ۱۳۵۰ - ، مترجم ؛  تهران :موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ،۱۳۸۱ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ویندوز۳/۱
سعادت %، سعید%، سعید ؛  تهران :موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ،۱۳۷۷ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶،‌س ۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با برنامه نویسی Visual Basic ]ویژوال بیسیک ]برای swodniW ]ویندوز]
قاسم آقائی ، ناصر ؛  اصفهان :دانشگاه اصفهان   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آسان ویندوز2000]دوهزار]
اوهارا، شلی %اوهارا، شلی %متواضع ، علی اکبر، ۱۳۵۰ - ، مترجم ؛  تهران :موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ،۱۳۸۱ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ویندوز۳/۱
سعادت %، سعید%، سعید ؛  تهران :موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ،۱۳۷۷ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶،‌س ۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل (پیتر نورتن )ویندوزXP]ایکس پی ]
فرسایی ، داریوش ،- ۱۳۳۹% نورتون ، پیتر، م - ۱۹۴۳reteP ,notroN ؛  تهران :آینده دیگر   ، ،۱۳۸۲ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۴۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2