کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : وی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
وی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سریهای زمانی : روشهای یک متغیری و چند متغیری
وی ، ویلیام ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۰‬,‭و ۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک