کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : واژه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍وح‍ی‍دی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
واژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای انگلیسی اختصاصی برای دانشجویان کامپیوتر دکتر منوچهر حقانی
توحیدی ، فرهاد، ۱۳۴۳ - ، مترجم ؛  تهران واژه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲‌ح۷۳۲۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک