کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍ن‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ارری‍اض‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ات‌
 
پدیدآور:
ه‍ن‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ه‍ن‍ری‌،ب‍ه‍م‍ن‌
 
ناشر:
ش‍ک‍وف‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ه‍ن‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درس ، مساله ، نکته آمار و احتمال
هنری ، بهمن ؛  [بی جا] بهمن هنری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ه ۹آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
هنری ، بهمن ؛  تهران شکوفه های دانش   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درس ،مسئله ،نکته آمار و احتمال
هنری ،بهمن ؛ 
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ه ۹آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
هنری ، بهمن ؛  تهران شکوفه های دانش   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ه ۹آ۸۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک