کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ه‍م‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -ف‍ارس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -آزم‍ون‍ه‍ا وت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
چ‍رچ‍ی‍ل‌، روئ‍ل‌ ون‍س‌،۱۸۹۹ .- م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ط و ک‍ارب‍رده‍ا
ه‍اف‍م‍ن‌، ک‍ن‍ت‌ -ج‍ب‍ر خ‍طی‌
ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ک‍ری‍م‍ی‌ م‍ن‍س‍وب‌، آرزو
رخ‍زادپ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار
ن‍ظری‌، م‍ح‍م‍د
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
م‍ح‍م‍دی‌، ف‍ره‍اد
خ‍دای‍ون‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ی‍ر ال‍ل‍ه‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ج‍و
ن‍ش‍ر ف‍ن‍اوران‌
ک‍رش‍م‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ن‍ور ع‍ل‍م‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍رش‍م‍ه‌
دان‍ش‍ج‍و
ف‍ن‌ آوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی کتاب عام ریچارد ا .سیلورمن
نظری ، محمد ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸۲۲۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی کنت هافمن ، ری کنزی
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ه ۲‌ج۲۲۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل و تشریح کامل آزمونهای ورودی تحصیلات تکمیلی ( دوره کارشنای ارشد )ریاضی
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ل۶۵‌ح۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات (کارشناسی ارشد ریاضی )
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، [بی تا]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ل۶۵‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی ریاضی :مرجع و راهنمای کامل برای دانشجویان شرکت کننده در آزمونهای کارشناسی ارشد =Speciality language
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی
لطفی ، طاهر ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی ( کتاب خاص )ریچارد ا .سیلورمن
لطفی ، طاهر ؛  همدان مرکز انتشارات دانشجو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۵۲۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حل کامل مسائل متغیرهای مختلط و کاربردها :قابل استفاده برای دانشجویان ریاضی ، فنی و مهندسی و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
خیر اللهی ، هوشنگ ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌چ۴‌م۲۲۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حل و تشریح مسائل متغیرهای مختلط و کاربردها
کریمی منسوب ، آرزو ؛  همدان نشر فناوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌چ۴‌م۲۲۷۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تشریح مسائل آنالیز ریاضی (۱ )تام اپوستل
لطفی ، طاهر ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۲آ۸۲۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ل۹۵‌ن۶۲۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جامع آمار واحتمال
کیانی ، مهدی ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ک ۹‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل مبانی احتمال شلدون راس
خدایوندی ، عبدالحسین ؛  همدان نور علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲۲۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل جبر خطی هافمن
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ه۲‌ج۲۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح =Strenght of materials
تیموشنکو، استیون ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تشریح مسائل اژشنایی با تحقیق در عملیات حمدی طه
لطفی ، طاهر ؛  همدان انتشارات کرشمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ل۶ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آمار ریاضی جان فروند،راند والپول
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف ۴آ۸۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن ، شووینگ تی .لین و یوفنگ لین
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ل۹۵‌ن۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مسائل برگزیده جبر خطی
محمدی ، فرهاد ؛  همدان فن آوران   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ه۲‌ج۲۲۸۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل روشهای ریاضی در فیزیک ( جورج آرفکن )
رخزادپور، شهریار ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ۳۸ر۹۲۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3