کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ه‍رم‍زگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-خ‍ود آم‍وز
م‍دی‍ری‍ت‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار ات‍وک‍د۱۳
س‍ازه‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ان‍ع‍ک‍اس‌ (ه‍ن‍دس‍ه‌ )-ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
 
پدیدآور:
ب‍وس‍ک‍ت‌، م‍ی‍ش‍ل‌
ت‍راب‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ح‍ج‍ازی‌، ش‍ه‍رام‌
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ف‍ول‍ت‍ون‌، ن‍ان‍س‍ی‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ل‍وی‍ن‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
م‍زام‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍زام‍ی‍ر، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای Auto CAD 13
حجازی ، شهرام ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۷ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استودیوی سه بعدی چهار انیمیشن D Studio 4 Animation?
ترابی ، سیامک ؛  هرمزگان مزامیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکمل اختصاصی استودیو سه بعدی ۴D Studio 4 ۳
فولتون ، نانسی ؛  هرمزگان مزامیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت۴‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز کامل D Studio 4 ۳
حجازی ، شهرام ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ح۳‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای انیمیشن و تغییر شکل پیوسته توسط D Studio ۳تری دی استودیو
بوسکت ، میشل ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای ساخت شیشه و ایجاد انعکاس توسط D studio ۳ [تری دی استودیو]
بوسکت ، میشل ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای ترسیم دو بعدی و حجم سازی توسط D studio ۳ [تری دی استودیو]
بوسکت ، میشل ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ت ۴‌ش۸۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت برای همه
لوین ، جان ؛  هرمزگان دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا ۹‌ل۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در مدیریت و اقتصاد
نیکوکار، مسعود ؛  [هرمزگان ] دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ن۹۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های کاربردی در تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها
باجی ، حسن ؛  بندر عباس ، دانشگاه هرمزگان انتشارات سالکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک