کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ئ‍والات‌ وپ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
م‍دی‍ری‍ت‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ م‍س‍ای‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا وغ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ری‍اض‍ی‍ات‌- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(م‍ت‍وس‍طه‌
آم‍ار راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار ،م‍س‍ع‍ود
ن‍ی‍ک‍وک‍ار،م‍س‍ع‍ود
ن‍ی‍ک‍وک‍ار
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ن‍ی‍ک‍وک‍ار ،دک‍ت‍ر م‍س‍ع‍ود
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ف‍رن‍از
آزاده‌
گ‍س‍ت‍رش‍ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
:آزاده‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
نیکوکار، مسعود ؛  تهران نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نیکوکار، مسعود ؛  [تهران ] نور   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ن۹‌ح۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه گزینه های طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۶۳‌م۳۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ن۹ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل ریاضیات پایه ، مدیریت -حسابداری -بازرگانی -اقتصاد
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ن۹۵ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در مدیریت و اقتصاد
نیکوکار، مسعود ؛  [هرمزگان ] دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ن۹۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال (۱)
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد پژوهش عملیاتی ( تحقیق در عملیات )
نیکوکار، مسعود ؛  فرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۶۳‌م۲۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اعداد :قابل استفاده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد (شامل بیش از ۷۰۰ مسئله حل شده )
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ن ۸۶‌ن۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مسائل جبر خطی همراه با نکات تستی
نیکوکار، مسعود ؛  [تهران ] نشر فرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴/۵‬,‭‌ن۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سوالات کارشناسی ارشد رشته ریاضی : همراه با پاسخ تشریحی گزینه های چهار جوابی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۶۳‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ن ۹۴آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سوالات کارشناسی ارشد و مسابقات دانشجویی آنالیز ریاضی ۱،۲، ۳به همراه حل تشریحی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۶۳‌س۹۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سئوالات کارشناسی ارشد ریاضی
نیکوکار،مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۶۳‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل کنترل کیفیت آماری
نیکوکار،مسعود ؛  تهران گسترش علوم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م ۸‌ک۹۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی مقدماتی
نیکوکار ،مسعود ؛  تهران انتشارات گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ن۹۵ر۹۵۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمار مقدماتی
نیکوکار ،دکتر مسعود ؛  تهران گسترشعلوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۵/۱۵‬,‭‌ن ۹۳آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
نیکوکار%، مسعود%، مسعود ؛  تهران :آزاده   ، ،۱۳۸۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م ۶۲۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2