کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍م‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زرت‍ش‍ت‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر ای‍ران‍ی‌-ت‍ع‍ال‍ی‍م‌
رن‍گ‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ه‍ای‍زرم‍ن‌
م‍ای‍ن‍ت‌
داودی‌، م‍ه‍رداد
س‍ع‍ادت‍ج‍و، ن‍ق‍ی‌
اس‍ک‍رات‍ن‌
 
ناشر:
:ن‍ی‍م‍ا
ن‍ی‍م‍ا
س‍ای‍ه‌ ن‍ی‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و تکنولوژی رنگ
سعادتجو، نقی ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عددی بیسیک
اسکراتن ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا ۵ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی وکاربرد انها در علوم و مهندسی
ماینت ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۷‬,‭‌ت۹۳‌م۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه های زرتشت پیامبر ایران باستان
داودی ، مهرداد ؛  تهران سایه نیما   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۵۷۵‬,‭د۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
%sretupmoc lanosrep rof CISAB ni gnimmargorP
هایزرمن %هایزرمن %، دیوید%، دیوید%، دیوید ؛  تبریز :نیما   ، ,۱۳۶۴.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭۹/‌پ ۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
%sretupmoc lanosrep rof CISAB ni gnimmargorP
هایزرمن %هایزرمن %، دیوید%، دیوید%، دیوید ؛  تبریز :نیما   ، ,۱۳۶۴.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭۹/‌پ ۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک