کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍ل‍وف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌ ۱۴ ال‍ف‌ ع‍ن‍وان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ائ‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‍
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -ق‍رن‌۲۰م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹ م‌
ک‍اف‍ک‍ا، ف‍ران‍ت‍س‌ ۱۸۸۳-۱۹۲۴ Kafka, Franz- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ت‍ال‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍لای‍وی‌
ک‍ارن‍اپ‌، رودول‍ف‌
ص‍دری‌ اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍اث‍ک‍ث‌ م‍ون‍ت‍ال‍ب‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌
دی‌ ل‍وئ‍ی‍س‌ ، س‍س‍ی‍ل‌
ج‍ی‍م‍ز
س‍ن‍ت‌ اگ‍زوپ‍ری‌، آن‍ت‍وان‌ دو
س‍ارت‍ر، ژان‌ پ‍ل‌
م‍ی‍لار، م‍ارگ‍ارت‌
ت‍رق‍ی‌،گ‍ل‍ی‌
ژی‍د، آن‍دره‌ پ‍ل‌ گ‍ی‍وم‌
س‍ی‍م‍ن‍ون‌، ژرژ
ک‍اف‍ک‍ا، ف‍ران‍ت‍س‌
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه فنی :انگلیسی -فارسی
صدری افشار، غلامحسین ؛  [تهران ] نیلوفر   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فلسفه علم (:مبانی فلسفی فیزیک )
کارناپ ، رودولف ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶‬,‭‌ک۲‌م۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسخ
کافکا، فرانتس ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه داستانها
کافکا، فرانتس ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جنگ و صلح
تالستوی ، لی یف نیکلایوی ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۴۹‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شازده کوچولو
سنت اگزوپری ، آنتوان دو ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۳‬,‭‌ن۲‌ش۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قتل در کمیته مرکزی
باثکث مونتالبان ، مانوئل ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۸۱۸۰/۳۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ق۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسافری که با ستاره شمال آمد
سیمنون ، ژرژ ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۳‬,‭‌ی۸۷‌م۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دیو باید بمیرد
دی لوئیس ، سسیل ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭د۹۸۳د۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زنانه نیست
جیمز ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ج۹۳ز۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
همچون فرشتگان
میلار، مارگارت ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۹‬,‭‌ی۸‌ه۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اگر دانه نمیرد
ژید، آندره پل گیوم ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۱‬,‭‌ی۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تهوع
سارتر، ژان پل ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۳‬,‭‌ف‍لا۴۵‌ت۵‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
من هم چه گوارا هستم
ترقی ،گلی ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۹۴‬,‭ر۴۶‌م۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک