کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور- ای‍ران‌
آم‍ار -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ (اس‍لام‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ --
آم‍وزش‌ از راه‌ دور
اح‍ت‍م‍الات‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
ه‍اج‍ز
ب‍ی‍ژن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ش‍اه‍ک‍ار،غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ج‍ت‍ه‍د زاده‌،وی‍دا
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ل‍و، غ‍لام‍رض‍ا
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ن‍ظر آه‍اری‌، ع‍رف‍ان‌
خ‍دای‍ون‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
روس‍اک‍وف‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌،پ‍اش‍ا
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
:دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ب‍ی‍ان‌ ه‍دای‍ت‌ ن‍ور
ن‍ور ع‍ل‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور: ن‍اق‍وس‌
آوای‌ ن‍ور
ن‍ور و ن‍ار
ن‍رم‌ اف‍زار ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ور
ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
بابلیان ، اسماعیل ؛  [تهران ] نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب ۲‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
نیکوکار، مسعود ؛  تهران نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نیکوکار، مسعود ؛  [تهران ] نور   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ن۹‌ح۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی و هندسه تحلیلی
یمینی ، امیر هوشنگ ؛  [تهران ] نور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ی۸‌ج۲۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه ای احتمال و آمار
هاجز ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ه ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱ (رشته ریاضی )
بابلیان ، اسماعیل ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب ۲آ۸۲۲۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
[ORD 7.0Wورد۷.۰ ] تحت ویندوز۹۵
روساکوف ، سیلویا ؛  تهران موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور: ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل مبانی احتمال شلدون راس
خدایوندی ، عبدالحسین ؛  همدان نور علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲۲۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی (رشته ریاضی )
بیژن زاده ، محمد حسن ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ب۸۵‌ج۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش شبکه
نرم افزار های آموزشی نور   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روی تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس
نظر آهاری ، عرفان ؛  تهران نور و نار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۵۳‬,‭ظ۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
انصاری ، محمد علی ؛  مشهد بیان هدایت نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ۲ (رشته ریاضی )
جهانشاهلو، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ج۹‌ت۳۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۱
مجتهد زاده ،ویدا ؛  انتشارات دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۶‌م۷۲۱۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند های تصادفی
عین اله ،پاشا ؛  دانشگاه پیام نور   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌پ ۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه صف بندی
شاهکار،غلامحسین ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا ۱۹‌ش۱۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روشهای چند متغیره گسسته (رشته آمار)
، غلامحسین ؛  تهران :دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۸۳ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ش۲ر ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ۲
سبحانی ، جعفر ؛  تهران :دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۹۱ .
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌س۲‍ف‍لا۷۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آنالیز ریاضی ۲
حسینیون ، علیرضا ؛  ]تهران [ :دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۷۲ .
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ح‬,‭۵۳۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای تصادفی (رشته آمار)
، عین الله ؛  تهران :دانشگاه پیام نور   ، ،۱۳۸۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌پ۲‌ف ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3