کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد
م‍ث‍ل‍ث‌ پ‍اس‍ک‍ال‌
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
۱.اع‍داد، ن‍ظری‍ه‌.
 
پدیدآور:
پ‍ورق‍ل‍ی‌، رض‍ا
ج‍وی‍ن‍ز، گ‍ارت‌
اس‍ت‍ی‍ل‍ول‌، ج‍ان‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، م‍ن‍ص‍ور
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۸- ۱۲۸۹
ص‍ال‍ح‍ی‍ان‌ ک‍ن‍ی‌ ک‍لات‍ی‌، ب‍ه‍زاد
س‍ی‍رپ‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، وات‍س‍ل‍وف‌
س‍رپ‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، وات‍س‍لاف‌
م‍ش‍ک‍وری‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
آپ‍وس‍ت‍ل‌، ت‍ام‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ زواره‌، روی‍ا
ک‍ودری‍ه‌، وات‍و گ‍ .آ
ب‍رت‍ون‌، دی‍وی‍د
ص‍ف‍اک‍ی‍ش‌ ه‍م‍دان‍ی‌ غ‍لام‍رض‍ا
اس‍ک‍رات‍ن‌
آدام‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
:ده‍خ‍دا
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
س‍ای‍ه‌ گ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر م‍ه‍اج‍ر
ن‍ی‍م‍ا
آذرب‍اد
ف‍اطم‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍وارزم‍ی‌
ده‍خ‍دا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه اعداد
آدامز، ویلیام ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭آ ۴آ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری مقدماتی اعداد
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران دهخدا   ، ۲۵۳۵=۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌م ۶‌ت۹‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اعداد
آپوستل ، تام ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ف‍لا ۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عددی بیسیک
اسکراتن ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا ۵ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مقدماتی اعداد
برتون ، دیوید ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ب ۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه حلقه ها
معتمدی ، منصور ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۷‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختار اعداد، مبانی ریاضیات
مشکوری نجفی ، محمد ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌م۵‌س۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی (محاسبات عددی )
پورقلی ، رضا ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ ۸۸۷آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مقدماتی اعداد
جوینز، گارت ؛  قزوین سایه گستر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ج ۹‌ن۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مثلث عددی خیام -پاسکال و مثلثهای شبیه آن
بهبودیان ، جواد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ب ۸۵‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اعداد :قابل استفاده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد (شامل بیش از ۷۰۰ مسئله حل شده )
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ن ۸۶‌ن۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اعداد
بهشتی زواره ، رویا ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ب ۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه ای از تئوری اعداد
صالحیان کنی کلاتی ، بهزاد ؛  تهران نشر مهاجر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ص۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اعداد:۲۵۰ [ دویست و پنجاه ]مسئله حساب
سرپینسکی ، واتسلاف ؛  تهران شرکت سهامی انتشارات خوارزمی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌س ۹۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اعداد با حل ۴۸۸ مسئله
کودریه ، واتو گ .آ ؛  تهران ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ص ۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مسائل انتخابی از نظریه اعداد
سیرپینسکی ، واتسلوف ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌س ۹۴‌م۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اعدا به روش ساده
صفاکیش همدانی غلامرضا ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ص ۷۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول نظریه اعداد
استیلول ، جان ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ف‍لا ۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تئوری مقدماتی اعداد
مصاحب ، غلامحسین ، ۱۳۵۸- ۱۲۸۹ ؛  تهران :دهخدا   ، ،۲۵۳۵ ق = .۱۳۵۵.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌م۶‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تئوری مقدماتی اعداد
مصاحب ، غلامحسین ، ۱۳۵۸- ۱۲۸۹ ؛  تهران :دهخدا   ، ،۲۵۳۵ ق = .۱۳۵۵.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌م۶‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2